Maksutonta apua kriisistä nousuun

Maksutonta apua kriisistä nousuun

  • Teksti: Marjaana Mäkelä, Haaga-Helia amk
  • Kuvat: Uudenmaan liitto

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteinen SUN – 3AMK -hanke tuo uusmaalaisten yritysten tueksi ammattikorkeakoulujen tarjoamia keinoja kriisistä selviämiseen.

Uudenmaan liiton rahoituksen avulla yritykset saavat yksilöityä valmennusta koronakriisistä selviytymiseen. Osallistujille tarjotaan maksuttomasti alan koulutusta kunkin yrityksen tarpeen mukaan. Valmennuksen ja koulutuksen rinnalla toteutetaan toimintatutkimus, jolla kootaan kriisin vaikutukset ja selviytymistä tukevat käytännöt yritysten resilienssiä vahvistamaan.
 

Ammattikorkeakoulut tukevat yrityksiä

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ovat kärsineet koronakriisistä ankarimmin, ja niiden ahdinko on tunnistettu myös oppilaitoksissa. Pääkaupunkiseudun kolmen suuren ammattikorkeakoulun strateginen liittouma 3AMK vastaa koronakriisin vaikutuksiin toimilla, joissa ammattikorkeakoulut ovat koulutus- ja aluekehitystehtävänsä perusteella vahvimmillaan: koulutus, valmennus ja tutkimus.

SUN – 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun on yhteinen toimenpidekokonaisuus, jonka nimi viestii ammattikorkeakoulujen halusta olla tukemassa matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä erityisesti sparrauksen näkökulmasta perinteistä koulutustehtävää unohtamatta.

Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu erityisesti Haagan restonomikampuksen majoitus- ja ravintola-alan asiantuntijoiden panoksella. Laurea tuo mukaan koulutustarjontansa ja coachingin, ja Metropolia koordinoi tutkimusosuutta ja osallistuu myös valmennukseen. MaRa tuo arvokasta taustatukea, ja järjestön jäsenyritykset ovatkin etusijalla, kun osallistujia valitaan.

Hanke kestää nyt myönnetyllä rahoituksella vuoden 2021 helmikuun loppuun saakka, mutta sille haetaan jatkorahoitusta.
 

Yrityksille apua kriisistä selviytymiseen

Oppilaitosten vahvuusalueilta muodostetaan kolmetasoinen kokonaisuus: koulutustarjonnan rinnalla on yrityskohtaisesti räätälöitävä coaching-prosessi ja toimintatutkimus.

Koulutus

Hankkeeseen osallistuvat voivat valita ammattikorkeakoulujen tarjonnasta opintoja, jotka parhaiten tukevat yrityksen kehittämistä. Opintoihin hakeutumista edeltää tapaaminen opinto-ohjaajan kanssa, jolloin osaamistarpeet tunnistetaan ja aikataulusta sovitaan.

Opinnot valitaan avoimen amk-tarjonnan periaatteiden mukaisesti, mutta niistä ei peritä tavanomaista opiskelumaksua. Yrityksestä voi opintoihin hakeutua yksi tai useampi työntekijä, joille laaditaan suunnitelma osaamisen kehittämisestä.

Coaching

SUN-hankkeen keskeinen toimintamuoto on uusmaalaisille matkailu- ja ravitsemisalan yrityksille räätälöitävä valmennus kriisiajasta selviytymisen tueksi. Valmentava tuki kohdennetaan yrityskohtaisesti, ja siihen sisältyvät yrityscoachingin ja opinto-ohjauksen tasot. Jokaiselle yritykselle nimetään oma valmentaja, jonka kanssa haetaan ratkaisuja kriisistä selviytymiseen.

Yrityksiä pyritään tukemaan niiden yksilöidyistä tarpeista käsin, joten mukanaolo voi saada hyvinkin erilaisia muotoja ja sen intensiivisyys voi vaihdella. Osallistujille tarjotaan myös ryhmävalmennuksen mahdollisuutta.

Toimintatutkimus

Kahden pääulottuvuuden rinnalle on rakennettu myös toimintatutkimuksen kokonaisuus, josta vastaavat ensisijaisesti Haaga-Helia ja Metropolia. Tutkimuksen aineistoa kerätään määrällisin ja laadullisin menetelmin: tilastotiedot, haastatteluaineisto, vaikutukset toimialan tunnuslukuihin ja kriisin aikana luodut hyvät käytännöt kootaan yhteen.

Tutkimusosuuteen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja luottamuksellista ja voidaan toteuttaa eri tavoilla. Asiasta sovitaan hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa erikseen pitäen lähtökohtana yrityskohtaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

MaRa saa käyttöönsä tutkimusaineiston, ja tuloksia julkaistaan sen viestintäkanavissa koko hankkeen ajan.
 

Miten pääsee mukaan?

Hanke kohdennetaan rahoitusmuodosta johtuen Uudenmaan alueen yrityksille. Se käynnistyy ajankohtana, jolloin kriisin vaikutukset ovat ankarimmillaan ja lomakausi alkanut, joten opinnot ja valmennus alkavat pääosin elokuusta lähtien. Kesän aikana laaditaan kriteerit mukaan hakevien yritysten osallistumiselle ja rakennetaan valmennus-, ohjaus- ja tutkimusosiot. 

Hankkeen projektipäällikkönä toimii yliopettaja Marjaana Mäkelä Haagan restonomikampukselta:

marjaana.makela@haaga-helia.fi

Hae mukaan
 

Hankkeessa tarjotaan Uudenmaan alueen marata-alan yrittäjille ja heidän henkilöstölleen maksuttomasti:

1. Yrittäjän jaksamista ja osaamista tukeva coaching-palvelu, johon liittyy verkostomainen ryhmäcoaching halukkaille. Osuus on tarkoitettu yrittäjille, mutta osallistua voi myös yrityksen muu henkilöstö. Valmennus kestää koko hankkeen ajan. 

2. Koulutusta avoimen amk:n tarjonnasta kolmessa järjestävässä ammattikorkeakoulussa

3. Mahdollisuus osallistua koronakriisin vaikutuksia selvittävään tutkimukseen

Hakemuksen tekee yrittäjä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen sun@haaga-helia.fi viimeistään 17.7.2020. Kerro seuraavat tiedot:

  • Lyhyt perustelu miksi haluat yrityksesi mukaan hankkeeseen
  • Yrityksen perustiedot: nimi, toimiala, henkilöstön määrä, yhteystiedot sekä Y-tunnus                   
  • Onko yrityksesi MaRa ry:n jäsen

Osallistujien määrä on rajoitettu. Mukaan päässeille ilmoitetaan 3.8.2020 mennessä.