Rahapeliautomaattien sääntelyyn tulossa muutoksia

Rahapeliautomaattien sääntelyyn tulossa muutoksia

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Jari F. Lampén

Arpajaislain uudistus toisi toteutuessaan pakollisen omavalvonta­suunnitelman pelikoneita tiloissaan pitäville yrityksille. Ravintoloille ja liikenneasemille tärkeä peliautomaattien hajasijoitusjärjestelmä on pysymässä ennallaan.

Valtioneuvoston hallitusohjelman tavoitteena on turvata Veikkauksen kanavointikykyinen yk­sin­oikeus ja toimintaedellytykset nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä. Hallitusohjelman mukaan rahapelihaittoja torjutaan tehokkaasti ja pelaamista ohjataan lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan.

Vuoden 2020 alussa asetettu sisäministeriön työryhmä on valmistellut rahapelitoimintaa koskevan sääntelyn uudistamista hallitusohjelmaan perustuen. Ministeriön lakiehdotus lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle keväällä 2021.

 

Hajasijoittelua ehdotetaan säilytettäväksi

Lakiesitys ei sisällä ehdotusta nykyisenkaltaisesta rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmästä luopumiseksi. Hajasijoitettujen pelikoneiden pakollista tunnistautumista koskeva aiempi arpajaislain muutos tulee voimaan vuoden 2022 alussa. 

Veikkaus Oy on ottanut pakollisen tunnistautumisen käyttöön peliautomaateissa jo tänä vuonna. Pakollisella tunnistautumisella ja siihen liittyvillä pelaamisen rajoituksilla on rahapelihaittoja ehkäisevä vaikutus.

Rahapeliautomaattien määrä on supistunut merkittävästi Veikkauksen uusien myyntipaikkakriteerien perusteella. Vuonna 2019 hajasijoitettuja rahapelikoneita oli noin 18 500 kappaletta, mutta vuoden 2021 alussa enää 10 500. Veik­kaus on pienentänyt peliautomaattien myyntipaikkakohtaista enimmäismäärää ensin 15:stä seitsemään ja tämän jälkeen neljään laitteeseen.

MaRa on todennut lausunnossaan sisäministeriölle, että hajasijoitusjärjestelmän säilyttäminen on erittäin kannatettavaa. Rahapeliautomaateista saatavat korvaukset muodostavat ravintola- ja liikenneasemasektorin yrityksille tärkeän ja merkittävän tuloerän, jota ei voi korvata muilla tuloilla.  Automaatilla pelaamisessa on suurelta osin kysymys satunnaispelaamisesta.

 

Velvoite omavalvontasuunnitelman laatimisesta

Rahapelihaittoja voidaan vähentää pelaajan pakollisen tunnistautumisen mahdollistavilla pelaamisen hallinnan välineillä, tehokkaalla ikärajavalvonnalla ja arpajaislakiin uutena asiana säädettävällä omavalvonnalla.

Vastuullisessa rahapelaamisessa myös ikärajavalvonnan on oltava tehokasta. Pelaamista valvotaan myyntipaikoissa lainsäädännön ja Veikkauksen ohjeisen mukaisesti. Siirtyminen tunnistettuun pelaamiseen helpottaa myös ikärajavalvontaa. Ehdotettu omavalvontasuunnitelman laatimisvelvoite tehostaa valvontaa entisestään.

Rahapelikoneita tiloissaan pitävä yritys olisi jatkossa velvollinen laatimaan omavalvontasuunnitelman toimintansa lainmukaisuuden ja Veikkauksen laatiman suunnitelman noudattamisen varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata laissa säädetyt velvoitteet ja käytännön toteuttamiseen liittyvät riskit: miten velvoitteiden noudattamista seurataan ja miten havaitut puutteet korjataan. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä omavalvontasuunnitelmien laatimisesta, sisällöstä ja toteuttamisesta.

MaRa on todennut lausunnossaan, että omavalvontasuunnitelman laatimista koskeva velvoite antaa hyviä välineitä lainmukaisen ja vastuullisen rahapelaamisen toteutumiseen ja henkilökunnan osaamisen varmistamiseen. Omavalvontasuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi on tärkeää, että omavalvontaa koskevista käytännön asioista ja yksityiskohdista keskustellaan yhdessä viranomaisten, Veikkauksen ja kumppaniyrityksiä edustavien järjestöjen (MaRan ja PTY:n) kanssa.  MaRalla ja sen jäsenyrityksillä on jo entuudestaan paljon osaamista alkoholi-, tupakka- ja elintarvikelainsäädäntöön liittyvästä omavalvonnasta.

 

Pelikoneiden sijoittelua ei tule vaikeuttaa

Arpajaislakiin ehdotetaan lisättäväksi momentti, joka sisältäisi velvoitteen suunnitella peliautomaattien sijoittelua ja käyttämistä koskevat periaatteet siten, että pelaajille aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset haitat olisivat mahdollisimman vähäisiä. Sijoittelussa olisi huomioitava erityisesti rahapelaamisen haitat alaikäisille ja haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.

Veikkauksen myyntipaikkakriteerit asettavat vaatimuksia myyntipaikan soveltuvuuteen pelimyynnissä toimimiselle ja asiamiesoikeuksien myöntämiselle. Peliautomaattien sijoittelua ohjaavat ensi sijassa liiketaloudelliset perusteet. 

Veikkaus tekee sijoituspäätökset huolellisen kokonaisarvioinnin perusteella. Ohjaavia tekijöitä ovat peliautomaattien kokonaismäärä, myyntipaikkatyypeittäin määritellyt pelikoneiden enimmäismäärät sekä kumppanien tasapuolinen kohtelu. Huomioon otetaan myös myyntipaikan asiakasvirrat, asiakasrakenne ja aukioloajat. 

Veikkaus ei sijoita peliautomaatteja liiketiloihin, joiden asiakaskunta pääasiallisesti muodostuu alaikäisistä. Tilojen on oltava riittävän kokoisia ja niiden on mahdollistettava asianmukainen valvonta. Myyntipaikan henkilöstöllä on oltava esteetön näköyhteys valvontapisteestä peliautomaateille. Henkilöstön määrällä ja osaamisella on merkitystä pelien sijoittelussa.

MaRa pitää tärkeänä, että Veik­kaus voi nykyisten myyntipaikkakriteerien mukaisesti ja kokonaisharkintaa käyttäen sijoittaa peliautomaatteja sinne, missä palvelut ja asiakasvirrat ovat. Kumppaniyrityksiä tulee kohdella yhdenvertaisesti, joten pelkkä sijainti ei riitä perusteluksi jättää liikepaikka ilman rahapeliautomaattia. Veikkauksen myyntipaikkakriteereissä on huomioitu peliautomaattien tehokkaan valvonnan toteutuminen ja haittojen ehkäiseminen. 

 

Lakiesitys kesällä eduskunnan käsittelyyn

Sisäministeriö jatkaa lakiehdotuksen valmistelua kevään 2021 lausuntokierroksen jälkeen. Arvioitu esittelyajankohta valtioneuvostossa on viikolla 25, jonka jälkeen asia etenee eduskunnan käsiteltäväksi. MaRa tulee jatkamaan edunvalvontaa rahapelilainsäädännön eduskuntakäsittelyn aikana.