Vältä laiminlyöntimaksu vuokratessasi työntekijöitä

Vältä laiminlyöntimaksu vuokratessasi työntekijöitä

Kun vuokratyötä käytetään yli 10 työpäivää samasta yrityksestä, tilaajan kuuluu hankkia selvityksiä yrityksen velvoitteiden hoidosta.

Ravintoloissa käytetään runsaasti vuokratyövoimaa, etenkin sesonkiluonteisissa paikoissa. Kun vuokratyötä käytetään yli 10 työpäivää samasta yrityksestä, tilaajan kuuluu hankkia selvityksiä yrityksen velvoitteiden hoidosta. Selvityksien hankkimatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu tilaajalle.

Vuonna 2007 voimaan tullut laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta, ns. tilaajavastuulaki, säätelee sitä, milloin työtä tilaavan yrityksen on selvitettävä sopimuskumppaniyrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoitoa. 

Työtä tilaavalle yritykselle lain vaatimat selvitykset luovat edellytykset varmistaa, että sopimuskumppanit ovat hoitaneet lakisääteiset velvoitteensa, kuten veronsa ja työeläkemaksunsa. 

Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Selvitysvelvollisuus koskee myös ulkomaisia sopimuskumppaneita.
 

Selvitysvelvollisuuden noudattaminen käytännössä

Lain mukaan tilaajan on hankittava selvitykset ennen sopimuksen solmimista. Sopimus voi olla myös suullinen. Käytännössä tilaajayritys pyytää sopimuskumppania toimittamaan lain vaatimat selvitykset tilaajalle. Selvitykset voi esittää myös yksityisten palveluntarjoajien raporteilla.

Tilaaja tarkistaa, että on saanut kaikki lain vaatimat selvitykset. Selvitysten tulee olla sisällöltään asianmukaisia eli niistä tulee käydä ilmi, että lakisääteiset velvoitteet on hoidettu.

Mikäli selvityksistä käy esimerkiksi ilmi, että yrityksellä on maksamattomia TyEL-maksuja, tilaajan tulee hankkia erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma ennen sopimuksen solmimista. Tilaajan tulee säilyttää saamiaan selvityksiä vähintään kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä.
 

Laki koskee myös alihankintaa

Ravintolat käyttävät tyypillisesti alihankintaa remonteissa ja muutostöissä. Myös siivouspalvelut on usein ulkoistettu toiselle yritykselle.  Alihankinnassa raja-arvo on 9 000 euroa. Selvitysvelvollisuutta ei voi myöskään kiertää tekemällä useita peräkkäisiä raja-arvot alittavia sopimuksia.
 

Seurauksena voi olla laiminlyöntimaksu

Mikäli tilaajayritys jättää selvitykset hankkimatta tai selvityksistä käy ilmi lakisääteisten velvoitteiden laiminlyöntejä, aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi määrätä tilaajalle laiminlyöntimaksun. Sen suuruus vaihtelee 2 050 eurosta 20 500 euroon. Vähäisimmissä laiminlyönneissä maksu voidaan jättää määräämättä ja ohjeistaa tilaajaa.
 

Tarkastuksia ravintoloihin ja matkailupalveluihin

Tänä vuonna tarkastajat valvovat palvelualalla erityisesti ravintoloita, majoituspalveluita sekä muita matkailuun liittyviä palveluita. Valvontaa tehdään myös ennalta ilmoittamatta.

 

Tilaajavastuulaista voit lukea lisää työsuojelun verkkosivuilta osoitteesta www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu ja Twitter-tililtä @tilaajavastuu.

Tilaajan tulee hankkia sopimuskumppanistaan seuraavat selvitykset:

 

1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
 

2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot

 

3. selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä

 

4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

 

5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

 

6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.