Valtiokonttorista kustannustukea ja sulkemiskorvauksia

Valtiokonttorista kustannustukea ja sulkemiskorvauksia

  • Teksti: Jukka Suominen
  • Kuvat: Shutterstock

Kustannustuen kolmannen kierroksen haku avautuu 27.4. ja sulkemiskorvausten haku 12.5.

Kustannustukilain viimeisimmät muutokset tulivat voimaan 12.4. Niiden myötä Valtiokonttorissa avautuu kustannustuen kolmannen kierroksen haku 27.4. sekä sulkemiskorvausten haku 12.5.

Kustannustuki III noudattelee rakenteeltaan aiempia kustannustukia. Tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Liikevaihdon alenemista verrataan vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin.

Kustannustuen saaminen edellyttää yli 30 prosentin liikevaihdon alenemaa. Liikevaihdon alenema lasketaan pääsääntöisesti arvonlisäveroilmoituksissa ilmoitetuista myynneistä. Valtiokonttori saa tarvittavat luvut verottajalta. Laki ei tässä anna harkintavaltaa Valtiokonttorille, joten hyvilläkään perusteluilla ei voi saada kustannustukea pienemmillä liikevaihdon alenemilla.

Valtioneuvoston julkaisemassa asetuksessa on lueteltu ne toimialat, joiden liikevaihdon alenema on vähintään 10 prosenttia. Näillä toimialoilla toimivat yritykset saavat kustannustukea ilman erityistä perustelua. Asetuksessa mainitulla toimialalla toimiva, 1.1.2020 tai sen jälkeen perustettu uusi yritys saa kustannustukea yrityksen liikevaihdon sijasta toimialan liikevaihdon aleneman kautta laskettuna.

Kustannustuen edellytykset täyttävä, muulla kuin asetuksessa mainitulla toimialalla toimiva yritys voi saada kustannustukea perustelemalla, että liikevaihdon aleneminen on aiheutunut erityisen painavasta koronasta johtuvasta syystä.

Kustannustuki korvaa liiketoiminnan joustamattomia kuluja ja menetyksiä. Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan kuluja, jotka yrityksen on maksettava, vaikka myyntiä ei olisi lainkaan. Kustannustuen piirissä ovat myös palkat ja yksityisten elinkeinonharjoittajien sekä henkilöyhtiöiden vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisotot, jotka huomioidaan YEL:iin vahvistetun työtulon suuruisina. Työnantajan sivukustannuksiksi katsotaan laskennallisesti 20 prosenttia palkoista.

Pienillä, alle 50 työntekijän yrityksillä ei ole enää oman pääoman vaatimuksia. Verovelkarekisterissä tai ulosotossa olevat verot sen sijaan estävät edelleenkin kustannustuen saamisen.

Kustannustuen enimmäismäärä on 1 miljoona euroa, ja saman puiteohjelman mukaisten tukien saajakohtainen enimmäismäärä on 1,8 miljoonaa euroa. Kustannustuen vähimmäismäärä on 2 000 euroa, mutta sen voi saada vaikka laskennallinen kustannustuen määrä jäisi alle 2 000 euron, mikäli yrityksellä on joustamattomia kuluja ja palkkoja vähintään 2 000 euroa. Minimimäärämuutoksella pyritään tukemaan muun muassa yksinyrittäjiä.
 

Sulkemiskorvaus perustuu helmikuun kuluihin

Toimitilojen sulkemiskorvauksia maksetaan lailla tai viranomaismääräyksellä suljetuista asiakastiloista, kuten ravitsemisliike-, sisähuvipuisto- ja allastiloista. Tuen määrä lasketaan helmikuun 2021 joustamattomista kuluista ja menetyksistä sekä palkoista työnantajan sivukustannuksineen. Näiden erien määrittely on sama kuin kustannustuki III:ssa, joten helmikuun osalta erät ovat siis samoja.

Joustamattomat kulut korvataan 70-prosenttisesti ja palkat työnantajan sivukustannuksineen 100-prosenttisesti. Liikevaihto tai sen muutos ei vaikuta sulkemiskorvauksen määrään. Helmikuun luvuista lasketaan päiväkohtainen sulkemiskorvaus, joten helmikuun jälkeen liiketoiminnassa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta päiväkohtaisen sulkemiskorvauksen määrään.

Sulkemiskorvausta haetaan suljetulle liiketoiminnalle. Jos yrityksellä on ollut helmikuussa sulun ulkopuolista liiketoimintaa, esimerkiksi hotelli-, liikenneasema- tai take away -toimintaa, on hakemuksessa eroteltava sulun kohteena olevan liiketoiminnan osuus. Mikäli kirjanpidosta ei pysty jaottelua suorittamaan, vähimmillään erottelu perustuu yrityksen omaan perusteltuun arvioon.