Vitriinin eduskuntavaalitentti 2023

Vitriinin eduskuntavaalitentti 2023

  • Teksti: Mervi Oksanen
  • Kuvat: Shutterstock

Mitä puolueet lupaavat matkailu- ja ravintola-alalle?

Vitriini teki puolueille kyselyn matkailu- ja ravintola-alaa kiinnostavista vaaliteemoista. Keskusta, kokoomus, SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt vastasivat verotusta, matkailun edistämistä, sääntelyä sekä tasapuolisia kilpailuedellytyksiä koskeviin kysymyksiin. Puolueet kertoivat myös, miten ne ensi vaalikaudella tukisivat matkailu- ja ravintola-alan kasvua ja edistäisivät työvoiman saatavuutta työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla. Kristillisdemokraateilta ei saatu vastauksia kyselyyn.

Vastausten perusteella MaRa-mielisin puolue on kokoomus, mutta lähellä sen kannoilla seuraavat Liike Nyt, keskusta ja RKP. Toisessa ääripäässä ovat perussuomalaiset ja SDP.

Mielenkiintoista on, että kaikkien edelliseen vaalikyselyyn osallistuneiden puolueiden tuki MaRan vaalitavoitteille on laskenut enemmän tai vähemmän neljän vuoden takaisesta. Kokoomuksella muutos on vain kaksi kymmenystä vastausten keskiarvossa, mutta suurimmalla notkahtajalla SDP:llä vastausten keskiarvo on pudonnut 6,5:stä 4,1:een.

Yhtä lukuun ottamatta kaikilla puolueilla on huoli huoltosuhteen heikkenemisestä ja ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Puolueista peräti kuusi on täysin samaa mieltä kyselyn väitteestä,  jonka mukaan työperäistä maahanmuuttoa tulee edistää voimakkaasti. Toisaalta ongelmaan kiinteästi liittyvä työvoiman saatavuusharkinnasta luopuminen on puolueita eniten jakava kysymys. Toinen kysymys, jossa puolueiden näkemykset poikkeavat hyvin paljon toisistaan, on matkustaja-alusten viihderisteilyjen tukien leikkaaminen.

Lisätietoa matkailu- ja ravintola-alan hallitusohjelmatavoitteista löydät MaRan verkkosivuilta: www.mara.fi >> Vaalit 2023.

 

MaRa-myönteisyyden indikaattori

 

1    Anniskelun alv

Anniskelun osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on vähentynyt vuosia ja on nykyisin 11 prosenttia. Suurin syy siihen on alkoholiannoksen hinta ravintolassa. Esimerkiksi oluttuopin hinnasta on veroa lähes kolmannes.

Ravintolassa nautitun alkoholin arvonlisäverokanta tulisi laskea samalle 14 prosentin tasolle kuin ravintolaruokailun.

 

2    Alennetut alv-kannat

VM on katsonut, että alennettuja arvonlisäverokantoja voitaisiin nostaa. Kulutusverojen suhde bruttokansantuotteeseen on Suomessa OECD-maiden kolmanneksi korkein. Alkoholin anniskelua lukuun ottamatta lähes kaikki matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan palvelut ovat alennetuissa arvonlisäverokannoissa. Se tukee toimialan kilpailukykyä tiukassa kansainvälisessä kilpailussa.

Kannatamme alennettujen arvonlisäverokantojen pitämistä nykyisellä tasolla.

 

3    Liikenteen verot ja maksut

Julkisuudessa on keskusteltu kilometriveron ja tietullien käyttöönotosta. Ne kasvattavat kotimaanmatkailun kustannuksia ja lisäävät ulkomaanmatkailun hintakilpailukykyä.

Kilometriveroja ja tietulleja ei tule ottaa käyttöön.

 

4    Työperäinen maahanmuutto

Huoltosuhteen heikkeneminen uhkaa hyvinvointivaltion perusteita. Ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa monilla toimialoilla.

Suomen tulee edistää voimakkaasti työperäistä maahanmuuttoa.

 

5    Työvoiman saatavuusharkinta

Huoltosuhteen heikkeneminen uhkaa hyvinvointivaltion perusteita. Ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa monilla toimialoilla.

Työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua.

 

6    Viihderisteilyjen tuet

Suomen valtio tukee Suomen lipun alla olevia matkustaja-aluksia yli 250 miljoonalla eurolla vuosittain. Tukien avulla viihderisteilijät voivat hinnoitella palvelunsa tuntuvasti hotelleja, kylpylöitä ja kongressikeskuksia edullisemmiksi.

Matkustaja-alusten viihderisteilyjen tukia tulee leikata.

 

7    Kuntien kilpailu markkinoilla

Kuntien omistamien ravintolayritysten toiminta vääristää kilpailua markkinoilla, koska niillä on käytännössä konkurssisuoja ja ne ovat rahoituksen hankinnassa ylivertaisessa asemassa. Ne voivat myös omistamiaan in-house-yhtiöitä hyödyntäen poistaa piilevän arvonlisäveron käyttämällä kuntavähennystä.

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen ei tule kilpailla ravintolatoiminnassa yksityisten yritysten kanssa.
 

 

8    Visit Finlandin rahoitus

Koronapandemia on runnellut pahasti Suomen matkailualaa. Pandemian jälkeen matkailijat hakevat matkakohteita, joissa on väljyyttä ja puhdas luonto sekä korkea hygienia- ja palvelutaso. Valtio on leikannut Visit Finlandin ja sen edeltäjien määrärahoja matkailun edistämiseen tuntuvasti viimeisen 15 vuoden aikana.

Visit Finlandin perusrahoitus tulee nostaa 10 miljoonan euron tasolta 20 miljoonaan euroon vuodessa.

 

9    Miten tukisitte matkailu- ja ravintola-alan kasvua?

 

Keskusta

Varmistamalla alaa koskevan lainsäädännön ja toimintaympäristön ennustettavuuden. On yhä varmistettava, ettei yrittäjien ja yritysten kokonaisverotus kiristy. Näin keskusta on tehnyt kahdella viimeisellä vaalikaudella. Työelämälähtöiseen koulutukseen, työttömyysturvan uudistamiseen ja paikallisen sopimisen vahvistamiseen on panostettava. Parantaaksemme matkailunkin näkökulmasta kaikkien alueiden saavutettavuutta haluamme liikennepolitiikan painopisteen nykyisten väylien kuntoon laittamiseen.    

 

Kokoomus

Kokoomus tukisi kansalaisten ostovoimaa laskemalla työn verotusta. Kokoomus myös turvaisi työvoiman saatavuutta sekä helpottaisi viranomaisasiointeja investoin­tien suunnittelun yhteydessä. Lisäksi kokoomus toteuttaisi alkoholipoliittisen ohjelman, jonka yhtenä osana ravintolassa anniskellun alkoholin verotusta laskettaisiin 14 prosenttiin.

 

Liike Nyt

Mielestämme matkailua pitäisi edistää kaikkien ministeriöiden kautta. Matkailun tukea tulee myös lisätä.

 

Perussuomalaiset

Purkamalla anniskelun rajoituksia ravintoloissa. Samaten leikkaamalla Suomen himoverotusta oluen osalta. Olutvero on yli 20-kertainen suhteessa EU:n päättämään minimiveroon. Suomen olutverotusta voi perustellusti pitää räikeästi alkuperäisen EU:n perusajatuksen, yhteismarkkinoiden, hengen vastaisena.

 

RKP

Työskentelemme terveen talouspolitiikan puolesta. Matkailu- ja ravintola-ala on suhdanneherkkä toimiala ja hyötyy hyvästä talouskasvusta.

 

SDP

Palvelualat jäävät liian usein elinkeinopoliittisessa keskustelussa varjoon. Työvoiman saatavuus on haaste, ja on tärkeää löytää matkailualalle ympärivuotista ja kokoaikaista työtä, joka houkuttaa alalle. Työperäistä maahanmuuttoa edistetään samalla estäen väärinkäytökset. Suomalaisen luonnon vetovoimaisuudesta ja luontomatkailun edellytyksistä on huolehdittava. Ihmisten ostovoimasta huolehtiminen tukee kotimaista kulutusta. Matkailualan yhteistyö luo kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille.

 

Vasemmistoliitto

Kestävä luontomatkailu on nouseva trendi, ja erilaisten luontokohteiden saavutettavuutta ja tunnettuutta voitaisiin parantaa huomattavasti. Toimivien julkisten liikenneyhteyksien parantaminen tukee matkailua. Suomen tarjoamien matkailukohteiden aktiivinen ja näkyvä markkinointi kotimaassa ja kansainvälisesti on tärkeää matkailun edistämiseksi.

 

Vihreät

Suomen erilaisten alueiden vetovoimaa matkailukohteina tulee vahvistaa. Lapin matkailun menestystä pitää monistaa myös muualle Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle sekä Saimaan seudulle. Alkoholin ulosmyynti ravintoloista tulee sallia.

 

10    Miten edistäisitte työvoiman saatavuutta työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla?

 

Keskusta

Lisäämällä ja joustavoittamalla merkittävästi työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Työvoiman saatavuusharkinnasta voidaan luopua. Oppisopimuskoulutuksen määrä on tuplattava, kohdennettava entistä enemmän ammatinvaihtajille, ja siitä on maksettava yrityksille kohtuullinen korvaus. Aikuiskoulutusta on kehitettävä vastaamaan entistä paremmin työelämän ja työtehtävien muutoksiin. Työikäisten osaamisen päivittäminen on mahdollistettava lyhyempien ja kohdennetumpien koulutuskokonaisuuksien kautta. 

 

Kokoomus         

Työperäistä maahanmuuttoa edistetään esimerkiksi luomalla reilun työnantajan sertifikaatti yrityksille, joilla työnantajan palvelukseen ulkomailta tuleville työntekijöille luvataan nopea kahden viikon lupamenettely. Luovutaan tarveharkinnasta. Keskitetään työperäisen maahanmuuton julkiset tehtävät yhteen yksikköön. Puretaan kotimaisia kannustinloukkuja ja tarjotaan työttömille parempia työllisyyspalveluita. Helpotetaan työn perässä muuttamista kotimaassa.

 

Liike Nyt

Edistämällä työperäistä maahanmuuttoa.

 

Perussuomalaiset

Nettopalkalla ei tule toimeen, koska ilmastonmuutoksella perustellut sitoumukset ja toimenpiteet nostavat elinkustannuksia Suomessa enemmän kuin muualla. Verotuksen ja muiden mekanismien avulla välillinen verotus on noussut merkittävästi. Välilliset verot ovat usein regressiivisiä ja vaikeuttavat pieni- ja keskituloisten mahdollisuuksia tulla toimeen palkallaan. Sähkö- ja energiaveroja on korotettu useaan otteeseen, ja ne ovat osaltaan kohottaneet elinkustannuksia.

 

RKP

On ehdottoman tärkeää, että poistamme ulkomaalaisten työntekijöiden tarveharkinnan. Tarvitsemme työvoimaperusteista maahanmuuttoa, jotta meillä olisi edes pieni mahdollisuus täyttää olemassa olevat avoimet työpaikat. Haluamme myös sallia paikalliset sopimukset, jotta paikalliset olosuhteet voidaan ottaa paremmin huomioon.

                            

SDP

Yrityksille tarjottavia rekrytointipalveluja pitää kehittää. Pulaa on etenkin osaamisesta, joten koulutukseen pitää panostaa. Oppisopimus on tehokas ja suosittu koulutusmuoto alanvaihtajille ja yrityksille. Alan työehtojen pitää olla kunnossa ja työn pitää olla kokoaikaista ja ympärivuotista. Yritysten palkanmaksukykyä on pyrittävä parantamaan. Lisäksi on tärkeää panostaa työperäiseen maahanmuuttoon sekä siihen, että Suomessa jo olevat ulkomaalaiset löytävät paikkansa suomalaisesta työelämästä.

 

Vasemmistoliitto

Työvoimapulan ratkaisu on mielekkään työpaikan tarjoamisessa. Elämäntilanteeseen sopivat työajat, riittävät työtunnit sekä palkka muodostavat kokonaisuuden, jollaista tarjoava työnantaja löytää työlle tekijänsä. Ravintola-alalla työehtoja tulisi parantaa ja niiden valvontaa tehostaa. Alueellisiin kohtaanto-ongelmiin voi puuttua helpottamalla tilapäisluonteista ja pysyvää siirtymistä paikasta toiseen. Ulkomaisen työvoiman lupaprosesseja, maahantuloa ja asumista helpottavat uudistukset ovat tärkeitä.

 

Vihreät

Vihreiden tavoite on nostaa työllisyys 80 prosenttiin seuraavan kahden vaalikauden aikana. Työperäisen maahanmuuton lisääminen, koulutukseen panostaminen ja ansioturvan kehittäminen ovat keskeisiä keinoja.