Komissio: Yhteiset säännöt digitaalisille alustoille

Komissio: Yhteiset säännöt digitaalisille alustoille

  • Teksti: Sami Hämäläinen
  • Kuvat: Shutterstock

Digitaaliset alustajätit kasvattavat valtaansa Euroopassa. Kysymys ei ole vain digitalisaation edistämisestä vaan paljosta muustakin. Kuten siitä, miten alustajättien valtaa on mahdollista suitsia.

Euroopan komissio julkisti viime vuoden lopulla pitkään odotetun ehdotuksensa digitaalisen toimintaympäristön sääntelyn uudistamisesta. Uudet säännöt koskevat kaikkia digitaalisia palveluja, kuten sosiaalista mediaa, verkkokauppapaikkoja ja muita EU:ssa toimivia verkkoalustoja. Uudet säännöt koostuvat kahdesta säädöksestä, joista ensimmäisellä säännellään digitaalisia palveluja ja toisella digitaalisia markkinoita.

Digitaalista toimintaympäristöä koskevien uusien sääntöjen tarkoituksena on suojata kuluttajia ja heidän oikeuksiaan verkossa entistä paremmin. Uusia sääntöjä sovelletaan yhtenäisesti EU:n sisämarkkinoilla. Tämä tukee pienempien alustojen, kuten pk- ja startup-yritysten, laajentumista ja tarjoaa niille mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita kaikkialla sisämarkkinoilla ja alentaa sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia.

MaRa pitää komission ehdotuksia hyvänä avauksena tasapuolisten kilpailuolosuhteiden saavuttamiseksi yritysten välillä EU:n alueella.
 

Digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä ulotetaan sitovat EU:n laajuiset velvoitteet koskemaan kaikkia digitaalisia palveluja, jotka yhdistävät kuluttajat tavaroihin, palveluihin ja sisältöön. Velvoitteet koskevat muun muassa menettelyjä laittoman sisällön nopeammaksi poistamiseksi ja käyttäjien oikeuksien laajempaa suojelua verkossa.

Säädöksellä pyritään määrittelemään uusia ja laajempia vastuualueita ja vahvistamaan verkossa toimivien välittäjien ja alustojen vastuita koskevia velvollisuuksia. Tällä säädöksellä digitaalisille palveluille asetettaisiin joukko uusia, yhdenmukaisia velvoitteita, jotka on suhteutettu kunkin palvelun kokoon ja vaikutukseen. 
 

Digitaalisia markkinoita koskevalla säädöksellä puututtaisiin puolestaan niihin kielteisiin seurauksiin, joita aiheutuu siitä, että verkkoalustat toimivat sisämarkkinoilla niin sanottuina portinvartijoina. Näihin liittyvä sääntely kohdistuisi noin 10–15 suurimpaan yritykseen, jotka tarjoavat EU:n alueella ydinalustapalveluja.

Sääntelyn tarkoituksena on purkaa näiden toimijoiden soveltamat sopimattomat kaupalliset menettelyt, joilla ne voivat estää käyttäjiensä ja kilpailijoiden palvelujen saamisen kuluttajien ulottuville tai hidastaa sitä. Siinä kielletään myös soveltamasta selvästi epäoikeudenmukaisia käytäntöjä ja vaaditaan digitaalisen alustan tarjoavaa jo ennakolta tekemään toimenpiteitä, joilla alustoilla toimivien yritysten datan sopimaton käyttö voidaan estää.

Digitaalisia markkinoita koskevaa säädöstä sovelletaan ainoastaan sellaisiin keskeisiin alustapalveluihin, jotka voivat todennäköisimmin harjoittaa hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Näitä ovat hakukoneet, sosiaaliset verkostot tai verkossa toimivat välityspalvelut, jotka täyttävät tietyt edellytykset. Säädöksessä määritellään kynnysarvot, joiden perusteella oletetut portinvartijat voidaan yksilöidä. Komissiolla on myös valtuudet nimetä yrityksiä portinvartijoiksi markkinatutkimuksen perusteella.
 

Erityisesti majoitustoimialan kannalta on olennaista, että esimerkiksi Booking.com, Expedia ja Airbnb luetaan erittäin suuriksi alustoiksi ja portinvartijoiksi, joita mainitut velvoitteet koskevat. Samalla kuluttajatkin hyötyisivät viime kädessä oikeudenmukaisemmista ja paremmin toimivista digitaalisista markkinoista kuten alhaisemmista hinnoista, paremmista ja uusista palveluista sekä suuremmasta valinnanvarasta.

Säädösehdotusten käsittely on alkanut EU:n neuvoston kilpailukyvystä vastaavassa valmisteluelimessä sekä Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuoja -valiokunnassa. Kun neuvosto ja parlamentti ovat muodostaneet kantansa, ne aloittavat komission kanssa kolmikantaneuvottelut. Niissä sovitaan asetusteksteistä alustavasti, minkä jälkeen kunkin toimielimen on vielä hyväksyttävä ne.

MaRa seuraa asian etenemistä ja tiedottaa siitä myöhemmin lisää.