Puute osaavasta työvoimasta kasvun esteenä

Puute osaavasta työvoimasta kasvun esteenä

  • Teksti: Katri Jakosuo
  • Kuvat: Shutterstock

Yli 70 prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä arvioi osaavan työvoiman rekrytoimisen olevan vaikeaa.

Tuore Osaajabarometri kertoo karua kieltä matkailu- ja ravintola-alan rekrytointivaikeuksista. Osaavan työvoiman rekrytoinnista on tullut merkittävä pullonkaula erityisesti liiketoiminnan kasvua havitteleville matkailu- ja ravintola-alan yrityksille. Yksi ratkaisu löytyy työperäisestä maahanmuutosta.
 

Työnhakijat puuttuvat

Keväällä 2022 toteutettuun Palvelualojen Osaajabarometriin vastasi yli 1 100 palvelualan yritystä. Vaikka lähes kaikki palvelualat kertoivat kärsivänsä rekrytointivaikeuksista (51 % kaikista Osaajabarometrin vastaajista), tilanne on erityisen vaikea matkailu- ja ravintola-alalla, jossa lähes kolme neljästä yrityksestä (73 %) arvioi osaavan työvoiman rekrytoimisen olevan vaikeaa.

Majoitusalan rekrytointivaikeudet olivat hieman suuremmat (78 %) kuin ravintola-alalla (73 %). Molemmilla sektoreilla erityisen vaikeaksi koettiin keittiö- ja ravintolahenkilökunnan rekrytointi. Tilanteen vakavuudesta kertoo se, ettei avoimiin työpaikkoihin saada hakemuksia, vaikka osa työnantajista on madaltanut työtehtäviin liittyviä osaamisen vaatimuksia.

Suurimmat syyt rekrytointivaikeuksiin olivat työnhakijoiden puute ylipäänsä sekä se, ettei hakijoiden osaamisen katsottu vastaavan yrityksen tarpeita. Lisäksi vastauksissa tuotiin esiin koronan vaikutukset majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan ja työllistämismahdollisuuksiin.
 


"En ole löytänyt hyvää ja ammattitaitoista kokkia. Niitä ei ole alueella, ainakaan työttömänä."

"Koronan seurauksena ovat vanhat työntekijät siirtyneet muihin tehtäviin. Meillä oli ennen pandemiaa palkkalistoilla 36 henkilöä. Nyt olemme saaneet kasaan hädin tuskin kymmenen hengen tiimin, jolla ravintolaa on pidetty auki vasta pari viikkoa."Aineistoon mahtui mukaan myös yrityksiä, jotka kokivat rekrytoinnin helpoksi tai erittäin helpoksi (11 %). Heidän mukaansa avoimien työpaikkojen täyttämistä auttoi erityisesti yrityksen tai työyhteisön hyvä maine. Muiksi rekrytointivalteiksi nimettiin poikkeuksellisen hyvät työsuhde-edut sekä työntekijöiden mahdollisuus urakehitykseen.

Ulkomailta rekrytointi kiinnostaa

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi ulkomaisen työvoiman osuuden kasvavan seuraavien vuosien kuluessa (70 %). Ulkomaalaisen työvoiman merkittävään kasvuun uskoi 14 prosenttia vastaajista. Yksikään yritys ei uskonut ulkomaisen työvoiman osuuden pienentyvän.

"Olemme valmiita rekrytoimaan minkämaalaisen työntekijän tahansa, kunhan hänellä on vain asenne kunnossa."

"Asiakkaamme ovat pääasiassa suomalaisia, joten mikäli suomi kielenä on hallussa, ihan sama mistä maasta meille saapuu. Toki kokilla täytyy olla vahva osaaminen paikallisesta ruuasta ja makumaailmasta."

Suurimmaksi esteeksi rekrytoinnille mainittiin työnhakijan puutteellinen suomen tai ruotsin kielen taito sekä oleskelulupiin liittyvä byrokratia, kuten hakemusten liian pitkät käsittelyajat. Vastaajat kertoivat myös kaipaavansa enemmän tukea ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointiin ja kotouttamiseen. Toiveena on, että yksityisten työnvälitysyritysten lisäksi myös julkinen sektori tarjoaisi aktiivisemmin ja näkyvämmin neuvontapalveluita.
 


"Kotouttamiseen liittyvät toimet, kuten asunnon hankinta, muut käytännön asiat, jne."

"Tarvitsisimme ulkopuolista tukea tiedon saamiseen rekrytointiprosessista yleisesti, sekä tietoa siihen, mistä työntekijöitä on helppo rekrytoida."
 Työyhteisötaidot korostuvat

Työvoiman saatavuuteen ja rekrytointiin liittyvien asioiden lisäksi Osaajabarometrissä selvitettiin yritysten osaamistarpeisiin liittyviä tekijöitä.

Majoitus- ja ravintola-alan yritykset nimesivät henkilöstön tärkeimmiksi osaamisalueiksi asiakaslähtöisen palvelujen kehittämisen (25 %), kyvyn ja halun kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan (22 %) sekä sosiaaliset kyvyt (21 %). Tulevaisuuden taidoissa merkittävimmiksi nousivat asiakaspalveluun ja keittiötyöhön sekä asenteisiin liittyvät tekijät. Asenteiden kohdalla vastaajat korostivat motivaatiota työn tekemistä kohtaan sekä reipasta otetta.
 


"Ammattitaito tulee tietenkin ensin, mutta muuten on jokaisen meistä osattava toimia yhteisössä."

"Elämme muutosten aikaa. Muutoksessa tärkeimpiä työntekijöitä ja esimiehiä ovat ne, joilla on halu oppia uutta. Vain heidän kanssaan yritys voi voittaa."


 

Haasteina ikääntyminenja kaupungistuminen

Palvelualojen yritykset nostivat tärkeimmäksi tulevaisuuden trendiksi digitalisaatioon liittyvät asiat, kuten robotiikan ja automatisaation (79 %). Matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä vain vajaa kolmannes (30 %) näki digitalisaation olevan merkittävin liiketoimintaan vaikuttava trendi.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset nimesivät tärkeimmiksi trendeiksi väestön ikääntymisen (50 %) ja kaupungistumisen (46 %). Molemmat trendit vaikuttavat olennaisesti asiakkaiden tarpeisiin, palveluiden rakenteeseen sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen.

Samalla kun kaupungistuminen tuo enemmän asiakkaita keskustojen hotelleille ja ravintoloille, ilmiö saattaa vaikeuttaa osaavien työntekijöiden löytämistä maaseutumaisilla alueilla. Kaupungistumisen myötä monesti myös yritysten tilakulut ja työntekijöiden asumismenot nousevat.  

Tekstin sitaatit ovat peräisin tutkimukseen osallistuneiden mara-alan yritysten avoimista vastauksista.

Mikä barometri?

MaRa, Palta, Kaupan liitto ja Finanssiala kartoittivat yhdessä jäsenyritystensä osaamistarpeita keväällä 2022. Osaajabarometrin teemoina olivat työvoiman saatavuus, rekrytoinnit ja yritysten osaamistarpeet. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 147 vastaajaa yhteensä 1 120 yrityksestä. Vastaajista vajaa viidennes oli MaRan jäseniä. Innolinkin toteuttaman tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostikyselyn ja puhelinhaastatteluiden yhdistelmänä helmi-huhtikuussa 2022.