Uudet sukupolvet haastavat johtamistavat

Uudet sukupolvet haastavat johtamistavat

 • Teksti: Hilkka Heikkilä
 • Kuvat: Shutterstock

YZ-sukupolvien nuoret ovat luotettavia mutta vaativia työntekijöitä, jotka etsivät työssään merkityksellisyyden, yhteisöllisyyden ja reiluuden kokemusta. Esimiehen on hyvä pysähtyä pohtimaan, kuinka hyvin oma johtamistyyli vastaa ajan vaatimuksia.

Vuosina 1980–1994 syntyneiden Y-sukupolvi ja vuoden 1995 jälkeen syntynyt Z-sukupolvi ovat kasvaneet nopeatempoiseen ja digitaaliseen maailmaan. YZ-sukupolvi kyseenalaistaa johtamismallit ja ajattelutavat. Samaan aikaan työelämässä on käynnissä inhimillinen vallankumous, joka vaatii työnantajia keskittymään yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kolmivuotisessa projektissa etsittiin käytännön ratkaisuja YZ-sukupolvien johtamiseen. Projektissa pohdittiin matkailu- ja ravintola-alan yritysten lähijohtajien kanssa eri sukupolvien odotuksia ja tarpeita sekä arkijohtamisen käytänteitä.

 

Innosta palautteen avulla

Projektissa kysyttiin yritysten henkilöstöiltä kokemuksia johtamisesta sekä yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden toteutumisesta työpaikoilla. Vastausten perusteella kävi selväksi, että palaute on ehdottomasti tärkein yksittäinen arkijohtamisen työkalu. Palautteen avulla voidaan osoittaa arvostusta ja lujittaa luottamusta.

Palautteen keinoin rakennetaan työntekijöiden itseluottamusta, ohjataan kehittymistä sekä ruokitaan onnistumista ja innostumista. Palautetyön avulla on mahdollista myös huolehtia työhyvinvoinnista ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista. 

Palautteen antaminen ei vaadi virallisia keskusteluja vaan palautetyötä voi tehdä jatkuvasti työpaikan arjessa. Palautetyö vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta, kuten mikä tahansa muukin johtamisen osa-alue. 
Projektin aikana syntyi muun muassa seuraavia käytännön oivalluksia palautetyöstä: Kiitos on nopea ja vähän käytetty palaute. Palautepäiväkirjaa pitämällä voi huolehtia palautteen antamisen tasapuolisuudesta kaikille työntekijöille. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä palautteesta, joten henkilöstön kanssa on hyvä keskustella, mistä ja miten palautetta halutaan saada.

 

Tuo työn merkityksellisyys esiin

Nuorten odotuksia ja toiveita tarkennettiin opiskelijakyselyillä. Samat asiat näyttivät olevan tärkeitä niin työ- kuin opiskelijaelämässä oleville nuorille. 

Kiinteä osa YZ-sukupolvien arvomaailmaa on työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino. Työnantaja ei voi sivuuttaa tätä tarvetta, vaikka se vaatii joustavuutta ja aiheuttaa harmaita hiuksia työvuorolistojen tekijöille. 

YZ-sukupolvet haluavat työelämässä reiluutta työntekijöille, asiakkaille ja ”koko maailmalle”. Nuoret työntekijät seuraavat työnantajan arvoja ja toimintaa yhä tarkemmin ja pohtivat, ovatko ne linjassa oman arvomaailman kanssa. 

YZ-sukupolville työn merkityksellisyys voikin löytyä juuri yrityksen arvojen kautta, itse työn tekemisestä tai vaikkapa asiakkaan palvelemisesta. Merkityksellisyyden polkuja voi olla työuran aikana useita ja niiden löytämiseen tarvitaan esimiehen ja työkaverien tukea.

 

Ole läsnä

YZ-sukupolvien työntekijöiden johtamisen johtolankana on jokaisen työntekijän näkeminen, kuuleminen sekä kohtaaminen yksilönä. Johtajan tärkein ominaisuus on olla läsnä. Työntekijöitä tulee auttaa löytämään omat vahvuutensa ja intohimonsa. Johtajan pitäisi tukea ryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutusta sekä toimia itse avoimesti ja läpinäkyvästi.

He haluavat yksilöllistä huomiota ja mahdollisuutta oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Toisaalta myös avoin ilmapiiri ja yhteisöllinen työympäristö, jossa työtä tehdään yhdessä ja arvostetaan jokaisen osaamista, merkitsevät paljon ja edesauttavat yksilön työhyvinvointia ja työpaikassa pysymistä. 

YZ-sukupolvien tapaa kyseenalaistaa vallitsevia toimintamalleja ei pidä tulkita henkilökohtaiseksi kritiikiksi, sillä se johtuu nuorten halusta osallistua ja kehittyä. 
 


YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle”-projekti (2018–21) tuotti käytännön ratkaisuja keskisuomalaisille yrityksille YZ-sukupolvien johtamiseen. Projektissa oli mukana 12 pk-yritystä ja noin 40 lähiesimiestä. Projektia rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Artikkelin sitaatit ovat peräisin projektin podcastista #yzcast. Projektin tuottamat työkalut ja johtamisen käsikirja osoitteessa: jamk.fi/yzsukupolvi. Twitter ja Instagram: @yzjohtaminen.

 

Kirjoittaja Hilkka Heikkilä toimii TKI-tehtävissä Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Tunnista työyhteisösi ihmistyypit


Työntekijöillä on erilaisia toimintatapoja, eikä yksi ihmistyyppi ole toista parempi. Paras tulos yrityksessä saavutetaan, kun pystytään hyödyntämään erilaisia toiminta- ja ajattelutapoja.
 

 • Näkymättömät luottopakit ovat kokeneita, monitaitoisia ja luotettavia työntekijöitä. Hekin kuitenkin kaipaavat johtajalta arvostavaa reaaliaikaista palautetta ja aitoa läsnäoloa.
   
 • Kehittävät kyseenalaistajat tuovat esiin uusia ideoita ja haluavat, että asioihin reagoidaan. Heidät kannattaa huomioida ja ottaa selville mieltä kaihertavat asiat.
   
 • Rennot konkarit arvostavat vapaa-aikaansa ja tulevat hyvin toimeen muiden kanssa. Heille kannattaa tarjota säännöllisesti uusia haasteita. 
   
 • Intopiukeat haluavat olla mukana kaikessa, sillä kaikki työhön liittyvä on heille tärkeää. Säännöllinen keskustelu ja töiden priorisointi auttaa hyödyntämään heidän energiaansa täysipainoisemmin.