Matkailu- ja ravintola-alan verotuotot olivat ennätystasolla vuotta ennen pandemiakriisiä

Matkailu- ja ravintola-alan verotuotot olivat ennätystasolla vuotta ennen pandemiakriisiä

  • Teksti: Pekka Lith
  • Kuvat: Pixabay, Pekka Lith (kuviot)

Matkailu- ja ravitsemisala tuotti veroja tai veronluonteisia tuloja lähes kolmella miljardilla eurolla vuonna 2019. Niistä pääosa koostui arvonlisä- ja valmisteveroista sekä palkkasidonnaista veroista. Ennakkotiedot koronavuoden 2020 kehityksestä kertovat kuitenkin, että verotulot ovat romahtaneet.

Matkailu- ja ravitsemispalvelujen kuluttajahintoihin sisältyvän arvonlisäveron bruttokertymä oli arviolta 1,1 miljardia euroa vuonna 2019. Summasta ruokatarjoilun arvonlisä oli runsaat 740 miljoonaa euroa. Anniskelumyynnin osuus oli reilut 290 miljoonaa ja majoitusmyynnin osuus hiukan alle 70 miljoonaa euroa.

Matkailu- ja ravitsemisalan arvonlisäveron bruttokertymä lisääntyi vuosina 2013–19 noin 190 miljoonalla eurolla, mikä on tulosta majoitus- ja ruokamyynnin melko reippaasta kasvusta. Sitä vastoin anniskelumyynnin kehitys on ollut heikompaa, mikä on näkynyt arvonlisäverotuoton laskuna.

Matkailu- ja ravitsemisalan arvonlisäverojen kehitykseen ovat vaikuttaneet kuluttajatottumuksissa tapahtuneet muutokset, kuluttajahintoihin sisältyvät arvonlisäverokannat ja palvelujen hintajoustavuus. Ala poikkeaa monista muista toimialoista siten, että siihen sovelletaan useita verokantoja.

Ruokatarjoilun arvonlisäverokanta on 14 prosenttia ja majoituspalvelujen 10 prosenttia. Joissakin tapauksissa, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulaitosten ulkoistetuissa ateriapalveluissa, toiminta voi olla arvonlisäverotonta. Anniskelumyyntiin sovelletaan sen sijaan yleistä 24 prosentin verokantaa.

Muun muassa anniskelumyynnin korkea arvonlisävero on johtanut siihen, että anniskelumyynnin osuus anniskeluravintoloiden kokonaismyynnistä on pienentynyt yli 50 prosentista noin kolmannekseen 2000-luvulla.


Anniskelun alkoholiverot 200 miljoonaa

Ravitsemisala kerryttää välillisesti verotuloja anniskeluun liittyvinä alkoholiveroina. Verohallinnon tilastojen mukaan alkoholiveron kokonaistuotto oli toissa vuonna 1,49 miljardia euroa, josta anniskelumyynnin osuus oli arviolta runsaat 200 miljoonaa euroa eli suunnilleen 14 prosenttia.

Arvio perustuu oletukseen, että anniskelukulutuksesta kertyneen alkoholiveron osuus on samaa luokkaa kuin anniskelukulutuksen osuus tilastoidusta alkoholin kokonaiskulutuksesta. Vuonna 2019 anniskelukulutus oli 1,11 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti.

Alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt koko ajan 2010-luvulla, mutta anniskelukulutus on pienentynyt enemmän kuin alkoholin vähittäismyynti. Siten alkoholiveron jatkuvista korotuksista huolimatta anniskeluun kohdistuneen veron määrässä ei ole tapahtunut merkittävää kasvua 2000-luvulla.
 

Palkkasidonnaisia veroja 1,3 miljardia

Verohallinnon tilastot kuvaavat puutteellisesti myös matkailu- ja ravitsemisalan tuottamia palkkaveroja. Kansantalouden tilinpidon tuotantotilien pohjalta lasketut arviot ovat lähempänä totuutta. Niiden mukaan toimialalla maksettiin työntekijöiden palkkaveroja yhteensä 580 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Palkan sivukuluihin liittyviä lakisääteisiä veronluonteisia työnantajien ja työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksuja toimiala generoi arviolta miltei 720 miljoonalla eurolla, josta eläkevakuutusmaksut olivat runsaat 620 miljoonaa euroa ja muut sosiaalivakuutusmaksut yli 90 miljoonaa euroa.

Työvaltaisen toimialan palkka­summan määrä on noussut tasaisesti koko 2000-luvun ajan ravitsemistoiminnan osalta, mikä on näkynyt palkkasidonnaisten verotulojen kasvuna. Majoitusalalla työllisyyden ja palkkasumman kasvu on ollut hidasta, mikä on johtunut osittain toimialan digitalisoitumisesta.

Verohallinnon tilastojen mukaan majoitus- ja ravitsemisalan yritysten yhteisöveron nettokertymä oli vuonna 2019 runsaat 100 miljoonaa euroa. Alan yhteisöverojen määrä kaksinkertaistui vuosina 2016–19 yleisen taloustilanteen kohentuessa. Verotuoton kasvu oli nopeinta hotelli- ja muussa majoitustoiminnassa.


Alan verotuotot jyrkkään laskuun vuonna 2020

Kokonaisuudessaan alan verojalanjälki oli noin 2,86 miljardia euroa vuonna 2019, jos kuluttajahintoihin sisältyvä arvonlisävero otetaan huomioon bruttomääräisenä. Alan yhteiskunnalle generoimat verotuotot olivat sen sijaan 2,31 miljardia euroa, kun lähtökohtana ovat Verohallinnolle tilitetyt arvonlisäverot.

Summa oli vähintään 2,3 prosenttia kaikista julkisyhteisöjen keräämistä veroista ja veronluonteisista tuloista vuonna 2019. Osuus oli keskiarvoa suurempi valtion saamista arvonlisäveroista ja valmisteveroista, kuntien kiinteistöveroista ja myös työeläkelaitosten saamista eläkevakuutusmaksuista.

Tilastokeskuksen liikevaihtokuvaajat vuodelta 2020 kuitenkin osoittavat, että matkailu- ja ravitsemisalan liikevaihto romahti viime vuonna noin 30 prosenttia. Toteutunut kehitys on pienentänyt arvonlisäverokertymää. Pudotus on ollut majoitusalalla vielä rajumpaa kuin ravitsemistoiminnassa. Verotuloja vähentää edelleen työllisyyden heikentyminen.

 

Kirjoittaja työskentelee tutkijana omassa yrityksessään: Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith.