Hotrec Helsingissä: Työvoimapula vaivaa koko Eurooppaa

Hotrec Helsingissä: Työvoimapula vaivaa koko Eurooppaa

  • Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
  • Kuvat: Anne Viitanen, Timo Niemi

Matkailualan eurooppajärjestön Hotrecin vuosikokous pidettiin toukokuussa Helsingissä. MaRan järjestämässä kokouksessa keskusteltiin matkailualan kehityksestä ja ajankohtaisista asioista.

Helsingin Kalastajatorpalla kokoontunutta kokousväkeä puhuttivat eniten osaavan työvoiman saatavuus sekä välitystalous. Iloinen uutinen oli se, että matkailu kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia ja Euroopalla oli edelleen puolet globaaleista matkailumarkkinoista.

Komission alustataloutta koskeva sääntely tulee voimaan ensi vuoden huhtikuussa. Sääntely kieltää takautuvien ehtojen käyttämisen ja edellyttää, että sopimuksissa kuvataan ehdot sopimuksen irtisanomiselle. Myös nettisivujen rankingiin vaikuttavat olennaiset ehdot, ja niiden suhteellinen vaikutus rankingin tulokseen on kuvattava sopimuksessa. Komissio ei halunnut kieltää paras hinta -ehtoja, mutta sopimuksessa on kerrottava syy niiden käyttämiseen. Myös riitojen ratkaisu on kuvattava sopimuksessa, ja sopimuksia koskevat valitukset on käsiteltävä.

Kokouksessa todettiin, että sääntely parantaa nykyistä tilannetta, mutta paras hinta -ehtojen käyttämisen salliminen oli pettymys. Komissio tekee arvioinnin alustataloudesta ja sen taloudellisista vaikutuksista. Hotrec jatkaa tässä yhteydessä keskustelua alustataloudesta ja tuo esiin paras hinta -ehtojen käyttämisen vaikutuksia.

Euroopan suuret matkailumaat ovat kieltäneet ehdon lainsäädännöllä, ja Saksassa tuomioistuin rajoitti paras hinta -ehdon käyttämistä. Sen sijaan Ruotsin korkein patentti- ja markkinatuomioistuin katsoi, että ehdon käyttämistä ei tarvitse rajoittaa. Ruotsissa voidaan siis jatkaa tiukkojen paras hinta -ehtojen soveltamista. Saksassa odotetaan ylemmän oikeusasteen lopullista päätöstä asiassa.

Monet suurkaupungit ovat asettaneet rajoituksia lyhytaikaiselle asuntojen vuokraamiselle. Taustalla on huoli kohtuuhintaisten asuntojen riittävyydestä. Euroopassa on nostettu kanteita Airbnb:n toimintaa vastaan. Pariisilainen tuomioistuin pyysi EU-tuomioistuimelta kantaa Airbnb:n roolista työnantajana.

Kannanoton mukaan Airbnb katsottiin välitysalustaksi, joka ei ole sopimuskumppanien työnantaja. Kanta on erilainen kuin Uberin tapauksessa, mutta kannanoton perustelut ovat loogisia. Lopullinen tuomioistuimen ratkaisu annetaan lähiaikoina.
 

Työvoimapulaan vähän keinoja

Kokous keskusteli toisen päivän avauksessa osaavan työvoiman saatavuudesta. Matkailu kasvaa Euroopassa kovaa vauhtia ja työvoiman saatavuus on ongelma jokaisessa jäsenvaltiossa. Ongelmat kuulostivat tutuilta, mutta myös maakohtaisia eroja löytyy.

Työilmapiiri ja yhdessä tekeminen ovat toimialan vahvuuksia. Kova kilpailu eri toimialojen kesken ja haasteelliset työajat koettiin ongelmaksi kaikkialla. Palkkauksen houkuttelevuudesta mielipiteet jakautuivat. Maltan edustaja kommentoi suoraan, että rekrytointi voi olla vaikeaa, jos naapurista saa päivätyön samalla palkalla kuin hotelli tarjoaa vuorotyöstä. Osa Keski-Euroopan maista ei kokenut palkkatasoa ongelmaksi.

Jäsenmaissa mietitään keinoja toimialan vetovoiman kehittämiseksi. Yhtenä kehityskohteena tunnistettiin johtaminen ja erityisesti lähiesimiestoiminnan kehittäminen. Myös toimialan koulutus nähtiin tärkeänä. Monet yritykset kehittävät erilaisia täsmäkoulutuksia, joiden avulla saadaan nopeammin tekijöitä korjaamaan sesonkien aikana vaivaavaa työvoimapulaa.

Keskustelu herätti ajatuksia Suomen mahdollisuuksista houkutella ulkomaisia työntekijöitä. Kun kaikki Euroopan maat tarvitsevat tekijöitä, tunnetut ja isoja kielialueita edustavat maat voivat saada kilpailuedun.

Kokouksessa keskusteltiin myös verotuksesta. Hotrec kertoi, että arvonlisäverodirektiivin uudistaminen on vastatuulessa. Alun perin ehdotettiin vapaata oikeutta päättää alemmista verokannoista. Se ei ole saanut jäsenmaiden kannatusta. Sen sijaan pohditaan, että direktiiviin lisättäisiin lista asioista, joihin on pakko soveltaa normaalia verokantaa. Esillä on ollut myös ajatus, ettei luksukseen saisi soveltaa alempaa verokantaa. Muutokset edellyttävät jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä, joten todennäköisesti arvonlisäverodirektiiviin ei tehdä mitään muutoksia.

Keväinen Helsinki näytti parhaita puoliaan, ja hyvin sujuneet järjestelyt saivat kiitosta Hotrecin kokousväeltä.

Ravintolavarauksista tutkimus

Kokouksessa esiteltiin Hotrecin ravintolavarauksista teettämä tutkimus. Yleisenä havaintona oli, että kuluttajien käyttäytyminen on muuttumassa. Valintoja ohjaa erityisesti mukavuudenhalu. Kestävä kehitys nousee esille, ja myös ruoan terveellisyys kiinnostaa aikaisempaa enemmän. Moni kuluttaja haluaa, että ruoan voi tilata ja maksaa etukäteen.

Erilaiset ruoan tilauspalvelut ovat kasvussa. Kiinassa palveluita käytetään eniten, mutta ruoan kuljettaminen kotiin kasvaa myös Euroopassa. Kuljetuspalvelujen kanssa on syntynyt ongelmia, koska joissakin tapauksissa kuljetus maksaa niin paljon, että ravintoloilla on vaikeuksia hinnoitella annokset kilpailukykyisesti. Toisaalta ruoan tilaaminen kotiin kasvattaa ravintoloiden markkinoita nopeasti.

Varausalustat ja kuljetuspalvelut ovat vielä varsin pieniä tekijöitä, mutta tilanne on muuttumassa. Kansainväliset alustajätit ovat kiinnostuneet markkinoista ja tulevat kehittämään lähiaikoina omia palvelujaan. Euroopassa vain yhdeksän prosenttia ravintoloista tekee yhteistyötä varausalustojen kanssa. Asiakkaista yli puolet varaa pöydän etukäteen. Yhdeksän kymmenestä asiakkaasta tekee varauksen suoraan ravintolaan.

Päivän päättyessä kerrottiin hyvä uutinen, jonka mukaan ravintoloille ei tule velvoitetta tarjota hanavettä korvauksetta kaikille sitä pyytäville. Ravintolat saavat rajoittaa hanaveden tarjoamisen omille asiakkailleen, ja vedestä voi periä korvauksen. Etelä-Euroopan vesipula voi tosin nostaa asian myös uuden EU-parlamentin käsittelyyn.