Ravintola-ala mukaan materiaalitehokkuuden sitoumukseen

Ravintola-ala mukaan materiaalitehokkuuden sitoumukseen

 • Teksti: Marjaana Ingervo
 • Kuvat: Shutterstock

MaRa liittyi elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, jolla tavoitellaan parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä. Sitoumuksen sisällön luovat mukaan tulevat yritykset ja niiden toimenpiteet.

Sitou­mus haas­taa ravinto­lat miet­ti­mään,mi­ten ma­teriaalien te­hok­kaalla käy­töllä voi vähentää oman toiminnan ympäristövaikutuksia.

Materiaalitehokkuuden sitoumus on elinkeinoelämän ja valtion välinen va­paa­­­ehtoinen toimintamalli, joka tähtää hyötyyn sekä osallistuville yrityksille että ympäristölle. Tavoitteena on edistää hiilineutraalisuutta ja kiertotaloutta samalla kun säästetään kustannuksissa.

Elintarvikealan uusi sitoumuskausi on viisivuotinen. Se on jatkoa aiemmalle, jossa MaRa ei vielä ollut mukana. Osapuolet ovat maa- ja metsätalous­ministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä MaRan lisäksi elintarvike­teol­lisuuden ja päivittäistavarakaupan toimialaliitot. Käytännön koordinoijana sitoumuksessa on Motiva.

MaRa näki hyödylliseksi liittyä sitoumukseen, koska ruokaan kytkeyty­vien ympäristöasioiden merkitys lisääntyy väistämättä. Aihepiiriin liittyvä lainsäädäntö on muutoksessa sekä EU:ssa että kansallisesti. Osallistuminen sitoumustoimintaan avaa kanavan keskustelulle ministeriöiden ja ruokaketjun muiden toimialojen kanssa ja auttaa tuomaan esiin ravintola-alan omia näkökohtia.

 

Yritys asettaa itse tavoitteensa

Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumus on kolmiportainen: se rakentuu kaikille yhteisistä päätavoitteista, toimialakohtaisista ja yrityskohtaisista tavoitteista.

Päätavoitteet ovat: 1. materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä ja  2. tietoisuus materiaa­litehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista lisääntyy elintarvikeketjussa ja kuluttajien keskuudessa.

Päätavoitteiden saavuttaminen ja koko sitoumustoiminnan merkitys riippuvat siitä, millaisia käytännön tekoja mukaan tulevat yritykset omissa sitoumuksissaan toteuttavat. Yritykselle sitoumus on joustava, sillä se voi itse määritellä tavoitteensa ja toimenpiteensä, kunhan ne toteuttavat päätavoitteita. Yritysten avuksi on listattu esimerkkejä mahdollisista materiaalitehokkuustoimista (osa niistä oheisessa laatikossa).

Moni ravintola-alan yritys työskentelee jo nyt sitoumuksen tavoitteiden mukaisesti. Sitoumukseen liittyminen auttaa systematisoimaan tätä työtä ja asettamaan mitattavia tavoitteita. Kustannussäästöjen lisäksi yritys voi saada myönteistä näkyvyyttä edelläkävijänä ja vastuullisena toimijana.

Toimialakohtaiset tavoitteet koskevat ruokahävikin ja jätteen määrää, kierrätysastetta ja elintarvikepakkaamista. MaRan tavoitteena on kehittää hävikin laskentaa ja raportointia ja määritellä sitoumuskauden aikana toimialalle numeerinen hävikinvähennystavoite.

Toimialojen yhteisenä tavoitteena on edistää ruokapakkaamisen ympäristömyönteisyyttä esimerkiksi lisäämällä pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä sekä vähentämällä muovin määrää pakkauksista. Parhaat ratkaisut ovat usein erilaisia eri sektoreilla ja tuoteryhmissä, joten aiheesta on tarpeen saada lisää tietoa. 

Liittyisittekö sitoumukseen?

Materiaalitehokkuuden sitou­muksensa osana yritys voi esimerkiksi:

 • selvittää elintarvikejätteen tai ruokahävikin syntymisen syitä ja pohtia vähentämisen keinoja
 • kehittää menekinseurantaa ja tuotannonsuunnittelua hävikin määrän vähentämiseksi
 • hyödyntää erilaisia hinnoittelutapoja ja myyntikanavia hävikin synnyn ehkäisyssä
 • kartoittaa ja priorisoida materiaalitehokkuutta parantavia toimia esimerkiksi teettämällä materiaalikatselmuksen  
 • tehostaa materiaalien ja energian hankintaa ja käyt­töä prosesseissaan niin, että hiilipäästöjä syntyy tuotokseen nähden vähemmän
 • lisätä käyttämiensä elin­tar­vi­ke­pakkausten materiaalitehokkuutta ja ympäristömyötäisyyttä
 • kehittää tai tuoda valikoimiinsa ympäristön kannalta hyviä take away -pak­kauksia
 • korvata kuluttajapakkauksissaan fossiilisista muovia uusiutuvilla tai kierrätysraaka-aineesta valmistetuilla materiaaleilla
 • sisällyttää materiaalitehokkuuden osaksi sisäistä esimieskoulutusta
 • sisällyttää materiaalitehokkuuden osaksi johtamis- ja yrityskulttuuriaan ja vastuullisuustavoitteitaan
 • järjestää sisäistä koulutusta henkilöstölle materiaalitehokkuutta parantavista työtavoista
 • viestiä kuluttajille ruokahävikin vähentämisestä
 • viestiä kuluttajille käyttämistään pakkauksista, niiden kierrätyksestä sekä niiden ympäristövaikutuksista

Miten mukaan?

Yritykset voivat liittyä oman toimialaliittonsa sitoumukseen Sitoumus2050-sivustolla. Liittyminen avautuu alkukeväästä.

Motivan helpdesk-palvelu käy yrityksen kanssa läpi tavoitteet ja toimet, joilla niihin tähdätään.

Yritys raportoi tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista vuosittain. Raportoitavia asioita voivat olla esimerkiksi ruokahävikin määrän vähenemä, kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä ja toimenpiteillä aikaansaadut säästöt.

 

Lue lisää: