Tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

Tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

  • Teksti: Jukka Suominen
  • Kuvat: Shutterstock

Suuremmille yrityksille tarkoitetun tuen ehdot ja hakuaikataulu huomioon ottaen lienee valitettava tosiasia, että tukea tulee saamaan vähälukuinen määrä yrityksiä.

Suuremmille yrityksille on tulossa toukokuussa hakuun tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin. Tuen kohderyhmäksi on ajateltu yritykset, jotka ovat kohdanneet koronapandemian takia annettuja viranomaisrajoituksia ja saaneet tukia jo 2,3 miljoonaa euroa. Lakiesitys on edennyt kaavailtua hitaammin ja on tätä kirjoitettaessa vielä eduskuntakäsittelyssä. Lopullinen laki saattaa siten poiketa hallituksen esityksestä, johon tiedot tuesta tällä hetkellä perustuvat.

Tuki on samankaltainen kuin ensimmäisellä hakukierroksella viime vuonna. Tuen nimestä poiketen korvauksen kohteena eivät ole kuitenkaan kustannukset vaan tappio ajalta 1.12.2021–28.2.2022.

Tuen saaminen edellyttää yli 30 prosentin alenemaa rajoitustoimien kohteena olevassa liikevaihdossa, kun joulu-helmikuun alenemaa verrataan koronaa edeltävään aikaan. Jos yritys kuuluu konserniin, tappio ja liikevaihdon alenema lasketaan konsernitasolla.

Tuen enimmäismäärä on kuusi miljoonaa euroa, ja saman puiteohjelman tukien saajakohtainen yhteenlaskettu enimmäismäärä on 12 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettaviksi tulevat lähinnä tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin sekä keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus, jotka molemmat olivat haussa vuonna 2021.

 

Työläs ja lyhyt haku

Viime vuoden kokemusten perusteella tuen enimmäismäärän tullee useissa tapauksissa rajaamaan rajoitettuun liiketoimintaan kohdistuvat palkkakulut ja joustamattomat liiketoiminnan kulut. Näiden leikkuria varten tarvittavien kuluerien esiin kaivaminen voi aiheuttaa hakijalle melkoisen suuren työmäärän.

Yrityksen on toimitettava hakemuksensa yhteydessä ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastusraportti. Raportin tulee sisältää tuki- ja vertailukauden koko liikevaihto, rajoitetun osan liikevaihto ja tukikauden tappio. Lisäksi raportissa on oltava rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan kustannukset tukikaudelta. Rajoitettua liiketoimintaa ei lakiesityksessä ole tarkemmin määritelty.

Laki on tarkoitus saada voimaan toukokuussa, minkä jälkeen haku alkaa Valtiokonttorissa. Hallituksen lakiesityksessä hakuaika päättyisi jo 31.5.2022, joten työläs hakemusmenettely olisi tehtävä kohtuuttoman lyhyessä ajassa ottaen huomioon tilintarkastajan laajan tarkastusraportoinnin.

Tuen saamisen ehdot ja hakuaikataulu huomioon ottaen lienee valitettava tosiasia, että tukea tulee saamaan äärimmäisen vähälukuinen määrä yrityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriökin arvioi tällä hakukierroksella jaettavaksi kokonaiseuromääräksi vain kuusi miljoonaa euroa.