EU-komissio haluaa kitkeä viherpesua

EU-komissio haluaa kitkeä viherpesua

  • Teksti: Sami Hämäläinen  
  • Kuvat: Shutterstock

Euroopan komissio on antanut vihreitä väittämiä koskevan direktiiviehdotuksen. Sen tavoitteena on antaa kuluttajille ja eri toimijoille luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteiden ja palveluiden ympäristöominaisuuksista sekä vähentää niin sanottua viherpesua.

Ehdotuksen mukaan tuotteista ja palveluista esitettyjen ympäristöväittämien täytyy perustua laajasti tunnustettuihin tieteellisiin todisteisiin. Todentamista koskeva vaatimus koskee tuotteiden vihreydestä kerrottuja väitteitä, joita yritykset usein käyttävät markkinoinnissaan. Tämä voi ilmetä esimerkiksi väittämänä, jossa yritys ilmoittaa vähentäneensä hiilijalanjälkeään tietyn määrän verrattuna viisi vuotta edeltäneeseen tasoon.

Tällaisen väittämän todentamiseksi yrityksen pitää jatkossa kertoa, miten hiilijalanjälki on laskettu ja mikä merkitys tiedolla on kuluttajalle. Direktiiviehdotus edellyttää, että yritykset noudattavat tiettyjä minimikriteereitä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten todentamisessa ja niistä viestimisessä. Yritysten ympäristöväittämissä on otettava huomioon tuotteen koko elinkaari ja keskeiset ympäristövaikutukset.

Ehdotuksen mukaan EU-maiden tulisi nimetä toimivaltainen viranomainen valvomaan direktiivin toimeenpanoa ja ympäristöväittämien käyttöä.

 

Kansalliset ekomerkit halutaan kieltää

Komissio sääntelisi samalla myös ympäristömerkkejä. Niitä on EU:n alueella käytössä noin 230. Kansallisia ekomerkkejä ei saisi enää lanseerata direktiivin voimaantulon jälkeen, vaan niiden pitäisi olla EU:n laajuisia. Jatkossa jonkin puolueettoman tahon tulisi auditoida merkit.

MaRa katsoo, että direktiiviehdotuksen tavoite on oikea. Kuluttajien pitää saada luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista.

Ehdotus saattaa kuitenkin toteutuessaan aiheuttaa etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille lisää byrokratiaa ja kustannuksia. Komissio haluaa ulottaa viherväittämien todentamisvelvoitteet kaikkiin yli 10 työntekijän yrityksiin. Lisääntyvän kustannuspaineen näkökulmasta kysymys on siitä, miten kalliita ja yksityiskohtaisia todentamismenetelmiä tai ulkopuolisia sertifiointeja ja auditointeja yritysten tulee teettää. Ehdotuksen vaikutukset elinkeinotoiminnalle tulee selvittää huolellisesti.

Vihreät väittämät on EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman aloite, joka on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kulmakivistä. MaRa seuraa asian etenemistä.