Euroopan komissio esittää matkapakettien ennakkomaksujen rajoittamista

Euroopan komissio esittää matkapakettien ennakkomaksujen rajoittamista

  • Teksti: Sami Hämäläinen  
  • Kuvat: Shutterstock

Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa matkapakettidirektiivin muuttamiseksi.

Ehdottamillaan muutoksilla komissio haluaa entisestäänkin vahvistaa matkustajien oikeuksia ja kuluttajansuojan tasoa – myös vakavien kriisien sattuessa.

Komission arvion mukaan nykyisen direktiivin keskeisimmät ongelmat liittyvät maksujen palautuksiin peruutetuista matkapaketeista, tehokkaan maksukyvyttömyyssuojan järjestämiseen ja direktiivin epäyhtenäiseen soveltamiseen ja tulkintaan.

 

Heikentää matkanjärjestäjien asemaa

Komissio esittää matkapaketeista perittävien ennakkomaksujen rajoittamista. Ehdotuksen mukaan ennakkomaksu voi olla enintään 25 prosenttia matkapaketin kokonaishinnasta. Loppumaksua saa vaatia matkustajan maksettavaksi aikaisintaan 28 päivää ennen matkapaketin alkamista. Suurempia maksuja voidaan kuitenkin vaatia, jos se on tarpeen matkapaketin järjestelyn ja toteuttamisen varmistamiseksi.

MaRa vastustaa ennakkomaksujen perimistä koskevia rajoituksia. Ennakkomaksujen rajoittaminen heikentää pienempien matkanjärjestäjien toimintamahdollisuuksia. Pienemmät toimijat eivät välttämättä pysty varaamaan palveluja, elleivät ne saa matkustajilta ennakkomaksuja. Joka tapauksessa ennakkomaksuna perittävän määrän tulee olla suurempi kuin 25 prosenttia matkapaketin arvosta. Lisäksi on hyvä huomioida, että matkustajien suojaksi säädetään jo nykyisellään matkanjärjestäjän maksukyvyttömyyssuojasta.

 

Ei selkeytä määritelmiä

Komissio esittää muutettavaksi matkapaketin ja yhdistetyn matkajärjestelyn määritelmiä. Nykyisellään matkapakettina pidetään vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa tai lomaa varten yhdistetyn matkapalvelun yhdistelmää. Yhdistetyllä matkajärjestelyllä tarkoitetaan puolestaan erityyppisten matkapalvelujen yhdistelmää, joka ei ole matkapaketti mutta jossa elinkeinonharjoittaja, jonka kanssa matkustaja on tehnyt sopimuksen, ehdottaa matkustajalle, että tämä varaa toiselta elinkeinonharjoittajalta lisämatkapalvelun, ja sitä koskeva sopimus tehdään viimeistään 24 tunnin kuluttua ensimmäisen sopimuksen varauksen vahvistamisesta.

MaRan näkemyksen mukaan komission ehdotukset eivät selkeytä määritelmiä. Matkapaketin määritelmä on ehdotetuista muutoksista huolimatta edelleen epäselvä. Sitä tulee selkeyttää, jotta kuluttajan on mahdollista tunnistaa, onko hän ostanut matkapaketin, yhdistetyn matkajärjestelyn vai erillisen, direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvan matkapalvelun.

MaRa on esittänyt, että yhdistetyn matkajärjestelyn määritelmästä tulee direktiivissä luopua kokonaan ja nykyisin sen tarkoittamia tyyppitilanteita tulee käsitellä erillisenä matkapalvelujen myyntinä.

 

Kuponkien laajempi käyttö perusteltua

Komissio sallisi ehdotuksen mukaan matkakuponkien laajemman käytön. Jos sopimus puretaan, matkanjärjestäjä voi antaa matkustajalle rahojen palautuksen sijaan matkakupongin eli voucherin. Matkustajalle on kuitenkin ilmoitettava selkeästi ja kirjallisesti ennen matkakupongin hyväksymistä, että matkustajalla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan matkakuponkia ja että tämä on oikeutettu rahojen palautukseen 14 päivän kuluessa.

MaRa kannattaa matkakupongeista ehdotettua sääntelyä. On perusteltua, että matkakuponkien vastaanottamisen tulee perustua matkustajan nimenomaiseen suostumukseen. Olennaista on myös se, että matkakupongin voimassaoloajan tulee olla riittävän pitkä, jotta sillä on käytännön merkitystä rahojen palauttamisen vaihtoehtona. 

 

Ehdotuksen käsittely alkanut EU:ssa

Oikeusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät tammikuussa 2024 direktiiviehdotuksen kuulemistilaisuuden, johon myös MaRa kutsuttuna osallistui. Ehdotuksen käsittely on alkanut Euroopan unionin neuvoston kuluttajansuoja- ja kuluttajavalistustyöryhmässä. Direktiivin muutosten voimaantulosta ei vielä ole tarkempaa tietoa. MaRa seuraa tarkasti asian etenemistä.