Hyvä johtaminen ja työilmapiiri keskiössä

Hyvä johtaminen ja työilmapiiri keskiössä

  • Teksti: Petteri Ohtonen ja Tommi Lalu
  • Kuvat: Shutterstock

Opiskelijakyselyn avulla tutkittiin nuorten mielestä tärkeimpiä työnantajamielikuvaan vaikuttavia tekijöitä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tutki yritysten työnantajamielikuvia pää­kaupunkiseudun mat­­kailu- ja ravintola-alan opiskelijoiden keskuudessa alkuvuodesta 2022. Vastaajat olivat sekä ammattikorkeakoulun että ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita.

Tärkeimpinä työnantajamielikuvaan vaikuttavina asioina pidettiin hyviä esihenkilöitä, johtamista ja työskentelyilmapiiriä, henkilökunnan tasapuolista kohtelua sekä toimivaa työyhteisöä. Näiden tekijöiden koettiin vaikuttavan hyvää ansiotasoa enemmän yrityksistä syntyvään mielikuvaan ja niiden maineeseen.

Kyselyn perusteella yritysten kannattaa keskittyä aiempaakin enemmän hyvän johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen, sillä kilpailu osaavasta työvoimasta on vain kiristynyt pandemian seurauksena.

Yritysten on hyvä pohtia omaa vetovoimaansa rehellisesti. Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä johtamiskulttuurin kehittämiseksi tehdään, ja miten kulttuuria voidaan tehdä näkyväksi työnhakijoille tai saatavilla olevalle vuokrahenkilöstölle? Erityisesti tarvetta voidaan nähdä olevan valmentaville esihenkilöille, jotka osaavat innostaa ja motivoida erilaisia ihmisiä ja johtaa monikulttuurisia tiimejä.

Suurin osa opiskelijoista seuraa tällä hetkellä aktiivisesti digitaalisia rekrytointikanavia. Seuratuimmat kanavat ovat internetin työpaikkasivustot, Instagram, ystävät ja yritysten omat nettisivut. Facebookia seuraa noin joka neljäs opiskelija.

Selvästi suurin osa mara-alan työpaikoista hankitaan edelleen puskaradion kautta eli ystävien ja tuttujen välityksellä. Tämä rekrytointikanava on ollut tärkein jo vuosia.

 

Työharjoittelun laadulla suuri merkitys

Vastaajat pitivät työharjoittelua erittäin hyödyllisenä jaksona tulevaisuuden työnantajavalintojensa kannalta. Työharjoittelun suurimmiksi hyödyiksi mainittiin työpaikan saaminen, uuden oppiminen, suhteiden luominen ja verkostoituminen.

Alalle pyrkivä nuori hakee turvallista työpaikkaa, jossa saa hyvän perehdytyksen ja pääsee tekemään harjoittelun kannalta mielekästä työtä. Työharjoittelujensa aikana nuoret myös arvioivat yrityksiä mahdollisina tulevina työnantajina. Harjoittelu paljastaa työssäoppijalle melko nopeasti, millainen yrityksen johtamiskulttuuri käytännössä on.

Yritysten onkin hyvä muistaa, että sana hyvistä ja huonoista harjoittelukokemuksista leviää nopeasti opiskelijoiden keskuudessa. Työharjoitteluista saaduilla kokemuksilla on siten suuri merkitys uusien ammattilaisten houkuttelemisessa toimialalle. •

Mikä tutkimus?

Seurantatutkimus tehdään joka toinen vuosi. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 151 opiskelijaa. Mukana ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto, Stadin ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia. Työnantajamielikuvat tutkittiin 30 yrityksestä (ravintolat, henkilöstöpalvelut ja hotellit).

Lisätietoja: vastaava tutkija Petteri Ohtonen, p. 040 826 8183 tai petteri.ohtonen@haaga-helia.fi