Liikenteen verotuotot sulavat

Liikenteen verotuotot sulavat

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Shutterstock

Auto-, ajoneuvo- ja polttoaineveroista kerättävät tulot tulevat liikenteen sähköistymisen takia romahtamaan vuoteen 2030 mennessä. Jos ne halutaan säilyttää nykytasolla, verotukseen on tehtävä muutoksia.

Auto-, ajoneuvo- ja polttoaineveroista kerättävät tulot tulevat liikenteen sähköistymisen takia romahtamaan vuoteen 2030 mennessä. Jos ne halutaan säilyttää nykytasolla, verotukseen on tehtävä muutoksia.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on keväällä 2024 kuullut laajaa joukkoa asiantuntijoita, miten liikenteen verotusta tulisi muuttaa niin, että siinä huomioitaisiin sekä fiskaaliset että ympäristöön ja autoilun kustannuksiin liittyvät näkökulmat. Hallitusohjelman mukaan liikenteen verotuksen ja maksujen kokonaisuudistus alkaa liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyöllä tällä hallituskaudella. Jos liikenteen verotulot halutaan säilyttää nykytasolla, liikenteen verotukseen on tehtävä muutoksia.

Myös MaRa on antanut verojaostolle lausunnon liikenteen verotuksen muutoksista. MaRa katsoo, että liikenteen verotusta voi kohdistaa jatkossa enemmän sähköautoihin korottamalla niiden ajoneuvoveroa ja saattamalla täyssähköautot autoveron piiriin.  

 

Kulutusverotusta ei tule kiristää

Liikenteen verotukseen ja maksuihin liittyvillä päätöksillä on suuri vaikutus kotimaanmatkailun parissa toimivien yritysten, työntekijöiden ja kuluttajien kustannuksiin. Tästäkin huolimatta MaRa katsoo, että jos valtion on lisättävä veroja liikenteen tuottojen vähenemisen takia, verotusta tulisi kohdentaa mieluummin liikenteeseen kuin kulutukseen. Suomessa kulutusverotus on jo nykyisin EU-alueen kireimpiä. Kehysriihessä tehty päätös nostaa yleistä alv-kantaa heikentää tilannetta entisestään. Liikenteen verotuottojen vähentymistä on mahdollista paikata täyssähköautojen veroja korottamalla.

 

Polttoaineveroja ei pidä korottaa

Polttoaineveroilla on erittäin suuri fiskaalinen merkitys. Vuonna 2022 valtio keräsi liikennepolttoaineista veroa yhteensä noin 2,7 miljardia euroa ja arvonlisäveroja lähes 1,9 miljardia euroa. Liikenteen sähköistymisen seurauksena valmisteverotuotot tulevat nykyisillä verotasoilla laskemaan sadoilla miljoonilla euroilla vuoteen 2030 mennessä.

Liikennepolttoaineiden verotus on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna korkeaa. Polttoainevero on moottoribensiinissä yli 71 senttiä litralta ja dieselöljyssä yli 55 senttiä litralta. Polttoaineesta kerätään lisäksi arvonlisäveroa 24 prosenttia. MaRa katsoo, että polttoaineiden valmisteveroja ei voida korottaa, koska tieliikenteen päästökauppa nostaa merkittävästi henkilöautoilun ja kotimaanmatkailun kustannuksia kotitalouksissa.

Vaikka liikenne sähköistyy hyvää vauhtia, valtaosa autoista on vielä pitkään polttomoottoriautoja. Ennusteen mukaan vuonna 2030 polttomoottoriautojen osuus henkilöautoista on noin 75 prosenttia. Viisi vuotta myöhemmin osuus on noin 56 prosenttia.

 

Sähköautojen verotusta varaa nostaa

Autoveron tuotto romahti neljänneksellä vuonna 2023. Syynä romahdukseen on ajoneuvojen sähköistyminen ja polttomoottoriautojen päästötason lasku. Vuonna 2023 autoveroa määrättiin yhteensä noin 382 miljoonaa euroa. Siitä vain 2,4 prosenttia kertyi sähköajoneuvoista.

Jotta autoverotuottojen romahdus estetään, valtion tulee lähivuosina saattaa myös täyssähköautot autoverotuksen piiriin. Täyssähköauton verotuksen tulee olla kuitenkin polttomoottoriautoa kevyempää.

Ajoneuvoverolla on erittäin suuri fiskaalinen merkitys. Valtio on kerännyt viime vuosina ajoneuvoveroa yli 1,1 miljardia vuodessa. Vuotuinen ajoneuvovero on matkailun kannalta neutraali vero. Sillä, kuinka paljon henkilöautolla ajetaan, ei ole vaikutusta veron määrään.

Rekisteröityjen henkilöautojen ajoneuvoveron perusvero oli keskimäärin 190 euroa vuonna 2022. Täyssähköautojen ajoneuvovero on sen sijaan hyvin matala: 1.10.2021 jälkeen käyttöönotettujen sähköautojen kohdalla noin 120 euroa vuodessa.

MaRa katsoo, että polttomoottoriautojen ajoneuvoveroon ei ole mahdollista tehdä suuria korotuksia ilman, että käytön kokonaisverorasitus muodostuu kohtuuttoman raskaaksi. Tasapuolisempi käytön verotus edellyttäisi, että sähköautojen vuotuista ajoneuvoveroa korotettaisiin. Myös valtiovarainministeriö on mietinnössään pitänyt ajoneuvoveron korotusta fiskaalisesti yksinkertaisimpana tapana kerätä liikenteeltä enemmän veroja. Kehysriihessä tehtiin oikeansuuntainen päätös nostaa täyssähköautojen ja lataushybridien ajoneuvoverotusta.

 

Ei kilometriveroa eikä tiemaksuja

MaRa vastustaa sitä, että Suomessa otettaisiin käyttöön kilometriveroja tai ajoneuvojen rekisterikilpien luentaan perustuvia tiemaksuja. Kilometrivero nostaisi liikkumisen kustannuksia ja vähentäisi kotimaanmatkailua. Kilometriverojärjestelmä olisi kallis, kustannustehoton ja altis väärinkäytöksille.

VM:n vuonna 2021 julkaiseman raportin mukaan kilometriverojärjestelmän vaatimat investoinnit olisivat arviolta 313 miljoonaa euroa,  josta ajoneuvolaitteiden osuus olisi 250 miljoonaa euroa. Vuotuiset operointikustannukset olisivat noin 143 miljoonaa euroa investointien poistot mukaan lukien.

Satelliittipaikannukseen perustuvaa järjestelmää olisi helppo häiritä esimerkiksi auton tupakansytyttimeen asennettavalla halvalla häirintälaitteella. Tällaisen laitteen käyttö estäisi ajettujen kilometrien rekisteröinnin ja häiritsisi myös muita lähistöllä olevia tienkäyttäjiä.

Satelliittipaikannukseen perustuva kilometriverojärjestelmä on altis ja houkutteleva kohde myös kyberhyökkäyksille. Valtion ei tule luoda satelliittipaikannukseen perustuvaa verojärjestelmää,  jota voidaan häiritä tai joka voidaan kokonaan lamauttaa kyberiskuilla.

Rekisterikilpien luentaan perustuvat tiemaksut tulisivat nykyisten verojen päälle ja nostaisivat kotimaassa liikkumisen, työnteon ja matkailun kustannuksia kilometriveroa vastaavasti. Kotimaanmatkailun hintakilpailukyky suhteessa ulkomaanmatkailuun heikkenisi. Rekisteriluentalaitteiden investoiminen ja ylläpitäminen olisi kallista. Jos tiemaksuja otettaisiin käyttöön esimerkiksi valtaväylillä, liikennettä ohjautuisi maksujen ulkopuoliseen tieverkostoon. Tämä lisäisi matka-aikoja, heikentäisi liikenneturvallisuutta ja rapauttaisi jo valmiiksi heikossa kunnossa olevaa alempiasteista tieverkkoa.

Jos kilometrivero tai tiemaksut otettaisiin käyttöön, niitä olisi erittäin helppo korottaa. Kilometriverosta tai tiemaksuista tulisi liikenteen uusi rahastusautomaatti, jota käytettäisiin yhteiskunnan rahoittamiseen laajasti, ei vain liikenteen verojen aleneman korvaamiseen.