Matkailupalvelukokonaisuuden kuljetuksiin ei enää tarvita taksilupaa

Matkailupalvelukokonaisuuden kuljetuksiin ei enää tarvita taksilupaa

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Shutterstock

MaRa oli aktiivisessa roolissa ohjelmapalveluyrityksille tärkeän poikkeussäännön palauttamisessa lakiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on viime vuoden alusta lähtien valmistellut hallitusohjelmaan kirjattuja säädösmuutoksia taksiliikenteen sääntelyyn liikenteen palveluita koskevassa laissa.

Liikenteen palveluista annetussa laissa on vuodesta 2017 alkaen vaadittu myös matkailupalveluyrityksiltä taksiliikennelupaa palvelupaketin osana tapahtuvissa kuljetuksissa, joita ohjelmapalveluyrityksillä on erityisesti luontomatkailupalveluiden yhteydessä. Niitä ovat muun muassa koira-, moottorikelkka-, poro-, vaellus-, melonta- ja eläintenkatselusafarit.

Palvelun välttämättömänä osana tarjotaan asiakkaille kuljetus esimerkiksi majoituspaikasta safarin varusteiden haku- tai aloituspaikkaan. Kuljettajana toimiva opas kertoo asiak­kaille jo kuljetuksen aikana palvelukokonaisuudesta, kuten ruokailuista, safarin ohjelmasta sekä välineistä, ja tekee itsensä tutuksi ryhmälle.

MaRa on taksisääntelyn korjauspakettia valmisteltaessa vaatinut, että matkailupalveluyritysten palvelukokonaisuuden osana tapahtuvat kuljetukset vapautetaan taksiliikenneluvan piiristä ja sääntelyssä palataan vanhan taksiliikennelain mukaiseen sääntelyyn.

Taksiliikennelupa on aiheuttanut ohjelmapalveluyrityksille merkittäviä kustannuksia ja hallinnollista taakkaa, vaikka matkailupalveluyrityksen palvelupaketin osana tapahtuvia kuljetuksia ei ole koskenut taksinkuljettajan ajolupaa koskeva velvoite.

Luvanvaraistaminen on nostanut ohjelmapalveluyritysten ajoneuvojen vakuutusmaksut moninkertaisiksi ja aiheuttanut tarpeettomia raportointivelvoitteita yrityksille. Ajoneuvokaluston vuokraaminen on myös vaikeutunut, kun autovuokraamot eivät ole halunneet rekisteröidä autojaan luvanvaraiseen käyttöön. 

 

MaRan näkemykset huomioon muutoksissa

MaRa toi esille huolen, että ehdotetuista taksiliikennetoimintaan liittyvistä lisävelvoitteista, kuten taksiin asennettavasta taksamittarista tai muista tietojenkeruulaitteista, aiheutuisi kuljetuksia tarjoaville matkailupalveluyrityksille lainsäädännön tavoitteiden kannalta tarpeettomia kustannuksia.

MaRa korosti, että matkailupalveluihin liittyvät kuljetukset eivät kilpaile taksiliikenteen kanssa, sillä kuljetuspalveluja ei tarjota rajoittamattomalle asiakaspiirille. Kuljetus on osa matkailupalvelukokonaisuutta ja ainoastaan matkailupalveluyrityksen asiakkaiden saatavilla pääasialliseen palveluun liittyvänä liitännäistoimintona. Palvelupaketin osana tapahtuva kuljetustoiminnan vapauttaminen luvanvaraisuuden piiristä ei aiheuta kilpailuvääristymää suhteessa taksitoimintaan, koska nämä kuljetukset ja taksiliikenne eivät kilpaile samoista asiakkaista.

Hallitus otti MaRan näkemyksen huomioon ja esitti eduskunnalle taksilain korjauspaketin yhteydessä (HE 176/2020), että koti- tai matkailupalveluyritysten palvelukokonaisuuteen sisältyvään kuljetustoimintaan ei jatkossa vaadittaisi taksiliikennelupaa. Lupavaatimusmuutoksella kevennettäisiin koti- ja matkailupalveluyritysten hallinnollista taakkaa, vähennettäisiin lupavaatimuksesta yrityksille aiheutuvia kustannuksia, selkeytettäisiin lainsäädäntöä sekä mahdollistettaisiin viranomaisresurssien tehokkaampi käyttö.

Eduskunta hyväksyi taksiliikennesääntelyä koskevat muutokset huhtikuussa. Liikenteen palveluista annetun lain 4 §:ssä todetaan, että ilman taksiliikennelupaa saa suorittaa koti- tai matkailupalveluyrityksen kuljetuksia, jotka ovat osa yrityksen asiakkaille tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja tapahtuvat palveluyrityksen hallinnassa olevalla ajoneuvolla. Lakimuutos tuli voimaan 1.5.2021.

 

Palvelupaketin osana tapahtuva kuljetus

Lain perusteluissa todetaan, että taksiliikennelupavaatimuksen ulkopuolelle jäävän koti- tai matkailupalveluyrityksen tarjoaman kuljetuspalvelun tulisi olla osa isompaa palvelukokonaisuutta, jossa kuljetus muodostaa vain vähäisen osan palvelu­pakettia.

Lain esitöiden mukaan palvelukokonaisuuteen sovellettaisiin kokonaishinnoittelua, jossa kuljetus sisältyisi kokonaispalvelun hintaan riippumatta siitä, haluaako asiakas käyttää kuljetuspalvelua vai ei. Kuljetuspalvelun erittely asiakkaan maksaman palvelukokonaisuuden laskulla olisi kuitenkin sallittu esimerkiksi verotuksellisista syistä.

Lain esitöiden mukaan esimerkiksi pelkästään kuljetukset lentokentältä ja hotelliyöpyminen eivät vielä muodostaisi laajuudeltaan tässä tarkoitettua palvelukokonaisuutta.

 

Palvelupakettiin kuulumattomat kuljetukset

Jos matkailupalveluyritys tarjoaa erillisiä ja erikseen hinnoiteltuja kuljetuspalveluita, kyseessä on luvanvarainen taksiliikennetoiminta. Yrityksen tulee hankkia taksiliikennelupa ja huolehtia taksiliikennettä koskevista velvoitteista.

Luvanvaraista taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvon kuljettajalla tulee olla taksinkuljettajan ajolupa. Myös ajoneuvon pitää olla rekisteröitynä luvanvaraiseen käyttöön.

Uutena velvoitteena taksiliikenneluvan haltijan tulee huolehtia myös yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen suorittamisesta. Taksikäytössä olevat ajoneuvot pitää 1.9.2021 mennessä varustaa taksamittarilla tai muulla laitteella tai järjestelmällä, joka luotettavasti kerää jokaisesta taksimatkasta laissa edellytetyt tiedot verovalvontaa varten. Traficom antaa tarkemmat määräykset vaaditusta laitteesta ja tietojen keräämisestä. 

Taksiliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa tulee olla näkyvillä myös taksivalaisin. Ilman sitä saa ajaa yritys- tai edustusajoja, joissa valaisimen käyttövelvollisuudesta poikkeamisesta on sovittu etukäteen.