Muutosturvamaksu korvaa työttömyysturvan omavastuumaksun

Muutosturvamaksu korvaa työttömyysturvan omavastuumaksun

  • Teksti: Sami Nisametdin
  • Kuvat: Shutterstock

Muutosturvaa koskeva lainsäädäntö muuttui 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamiseksi.

Niin kutsuttu eläkeputki eli työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat asteittain, ja ne korvataan uudella muutosturvakokonaisuudella. Vuoden alussa voimaan tullut uusi muutosturvasääntely koskee kaikkia tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanottuja yli 55-vuotiaita, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. 
Muutosturva koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Lisäksi muun muassa työllistymisvapaiden määrää kasvatetaan ja mahdollisuuksia hakeutua osa-aikatyöhön vahvistetaan. Tavoitteena on nopeuttaa irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistymistä.


Muutosturvaraha ja -koulutus

Muutosturvaraha vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa, ja sen maksaa työttömyyskassa tai Kansaneläkelaitos. Muutosturvaraha ei vähennä työttömyyspäivärahaa tai siirrä sen alkamisajankohtaa.
Muutosturvakoulutuksen arvo vastaa enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa, ja sen järjestää työ- ja elinkeinotoimisto.
Muutosturva rahoitetaan uudella muutosturvamaksulla, joka koostuu irtisanovan työnantajan osasta ja yhteisestä osasta. Yhteinen osa rahoitetaan kaikilta työnantajilta työttömyysvakuutusmaksua korottamalla. Muutosturvamaksuja hallinnoi Työllisyysrahasto.


Muutosturvamaksu

Muutosturvamaksu korvaa aikaisemman lainsäädännön mukaisen työnantajan omavastuumaksun. Käytännössä muutosturvamaksu koskee suurimpia työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksujen perusteena oleva palkkasumma ylittää tietyn alarajan irtisanomisajankohtaa edeltävänä vuonna. Esimerkiksi vuonna 2022 alaraja oli noin 2,2 miljoonaa euroa.Toisin kuin omavastuumaksu, muutosturvamaksu tulee maksettavaksi heti. 


Omavastuumaksu

Aikaisemman lainsäädännön mukainen työnantajan omavastuumaksu saattoi tulla maksettavaksi, mikäli työnantaja oli irtisanonut tai pitkäaikaisesti lomauttanut ikääntyneen työntekijän, ja hän oli jäänyt pitkäaikaisesti työttömäksi. Omavastuumaksu tuli maksettavaksi viivästetysti henkilön siirryttyä työttömyysturvan lisäpäiville, eli noin kahden vuoden kuluttua työsopimuksen päättymisestä. 

Työnantaja voi olla velvollinen maksamaan muutosturvamaksun, jos:

1.    työnantaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen tuotannollisella tai taloudellisella perusteella,

2.    työntekijä on viimeistään irtisanomispäivänä täyttänyt 55 vuotta,

3.    työntekijä on ollut yhdenjaksoisesti tai yhteensä enintään 30 päivää kestävin keskeytyksin irtisanovan työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta viimeistään irtisanomispäivänä.

Jos työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää sille vuosittain asetetun alarajan ja edellä mainitut edellytykset täyttyvät, on työnantaja velvollinen maksamaan muutosturvamaksua. Vuonna 2022 palkkasumman alaraja on 2 197 500 euroa, ja vuonna 2023 se on 2 251 500 euroa.


Muutosturvamaksun määrä

Muutosturvamaksu lasketaan työsuhteen irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden palkkasumman perusteella. Muutosturvamaksun suuruus määräytyy työnantajan muutosturvamaksukertoimen ja muutosturvarahan suuruuden perusteella. Muutosturvamaksukerroin on palkkasummaperusteinen kasvaen lineaarisesti täyden muutosturvamaksun palkkasummarajalle asti. Alarajalla muutosturvamaksukerroin on nolla ja ylärajalla 2,9.

Vuonna 2022 palkkasumman yläraja oli 35 160 000 euroa, ja vuonna 2023 se on 36 024 000 euroa. Muutosturvaraha on puolestaan Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan maksama kertaluonteinen suoritus, jonka suuruus vastaa työntekijän yhden kuukauden keskimääräistä kuukausipalkkaa irtisanomista edeltäneiden viimeisen 12 kuukauden ajalta laskettuna.

Muutosturvamaksukerroin lasketaan kaavalla: 

(työntanajan palkkasumma-alaraja)/(täyden maksun raja-alaraja) × 2,9 = muutosturvakerroin

Muutosturvamaksun määrää lasketaan kaavalla:

muutosturvaraha × muutosturvamaksukerroin = muutosturvamaksu

Lisätietoja

Lisätietoa muutosturvasta ja laskuri muutosturvamaksun suuruuden arvioimiseksi löytyy Työllisyysrahaston sivuilta: www.tyollisyysrahasto.fi