Perhevapaalla olevan työntekijän työnantaja: huomioi nämä muutokset

Perhevapaalla olevan työntekijän työnantaja: huomioi nämä muutokset

  • Teksti: Eveliina Svinhufvud
  • Kuvat: Timo Niemi

Perhevapaauudistus toi mukanaan esimerkiksi lisää joustoa vapaiden ajankohtaan, mutta useimmiten järjestelyt edellyttävät asiasta sopimista työpaikalla.

Alkusyksystä voimaan tullut perhevapaauudistus antaa raskaana olevalle työntekijälle mahdollisuuden jäädä raskausvapaalle 14 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Tämä edellyttää kuitenkin asiasta sopimista työnantajan ja työntekijän kesken.

Työnantajan kannattaa pohtia, pystytäänkö työntekijän työtä tarvittaessa mukauttamaan ja tarjoamaan turvallinen työympäristö, jotta työskentely olisi mahdollista melkein laskettuun aikaan asti.

Työntekijä voi pitää vanhempainvapaata enintään neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia. Vaikka työntekijällä olisi oikeus vanhempainrahaan myös toisen tai useamman lapsen perusteella, työntekijä voi saman kalenterivuoden aikana pitää kuitenkin enintään neljä jaksoa vanhempainvapaata. Jos jakso jatkuu kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jakson katsotaan kuuluvan sen kalenterivuoden kiintiöön, jonka aikana se on alkanut.

 

Mahdollisuus osittaiseen vanhempainvapaaseen

Synnyttäneellä työntekijällä on nyt mahdollisuus palata joustavasti töihin ja lyhentää perhevapaista johtuvan yhtäjaksoisen pitkän poissaolon kestoa. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia osittaisesta vanhempainvapaasta, jolloin työntekijä palaa työpaikalle työskentelemään osa-aikaisesti. Päivittäinen työaika voi olla tällöin korkeintaan viisi tuntia, tai osa-aikatyö voi olla toteutettu niin, että vanhempi tekee työtä osan viikosta tai kuukaudesta.

Työnantajalla on myös mahdollisuus perustellusta syystä kieltäytyä osa-aikatyöstä. Kyseisen osa-aikatyön keskeyttämisestä sekä ehtojen muuttamisesta on sovittava, mutta mikäli tällaiseen sopimukseen ei päästä, on työntekijällä oikeus ainoastaan perustellusta syystä keskeyttää osa-aikatyö ja palata joko kokoaikaiselle vanhempainvapaalle tai noudattamaan aikaisempaa työaikaansa. Mahdollisuus osittaiseen vanhempainvapaaseen on siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Uudistuksen jälkeen vanhempi voi luovuttaa enintään 63 vanhempainrahapäivää lapsen toiselle vanhemmalle, lapsen huoltajalle taikka luovuttavan vanhemman tai toisen vanhemman aviopuolisolle. Tässä yhteydessä puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröityä puolisoa.

 

Ei muutoksia palkanmaksuvelvollisuuteen

Vaikka vanhempainvapaaseen oikeutettujen henkilöpiiri on laajentunut, työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen ei ole tullut muutoksia. Perhevapaa on palkallista aikaa työntekijöille yhtä pitkällä ajanjaksolla kuin ennen perhevapaauudistusta.

Vuosiloman sijoittamiseen tuli muutoksia, sillä vuosilomaa ei saa sijoittaa ensimmäisten 105:n raskaus- tai vanhempainvapaapäivien ajalle. Taustalla on ajatus, että vanhempainvapaan aikana on tarkoitus osallistua lapsen hoitoon. Työssäolonveroiseksi ajaksi luetaan uudistuksen jälkeen 160 päivää raskaus- ja vanhempainvapaan alusta entisen 156 päivän sijasta. Myös omaishoitovapaa kerryttää vuosilomaa koko kestonsa ajalta.

Edellä mainitut muutokset koskevat ainoastaan työntekijöitä, joiden lapsen laskettu synnytysaika on ollut 4.9.2022 tai sen jälkeen.