Suomelle laaditaan uutta mineraalistrategiaa

Suomelle laaditaan uutta mineraalistrategiaa

  • Teksti: Sami Hämäläinen  
  • Kuvat: Shutterstock

MaRan mukaan kaivostoiminnan sosiaalinen toimilupa tulee saattaa osaksi strategiaa.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii uuden mineraalistrategian. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjausryhmän ja alatyöryhmiä valmistelemaan hallitusohjelman mukaista strategiaa, jonka on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. MaRa on ollut mukana vastuullisuutta, ympäristöä ja sosiaalista toimilupaa koskevassa alatyöryhmässä.

Suomen edellinen mineraalistrategia on laadittu vuonna 2010. Siinä on tunnistettu luonnonvarojen saatavuuden ja tuotannon merkitys sekä mineraalivarojen epätasaisesta maantieteellisestä jakautumisesta aiheutuvat riskit.

Vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden saavuttamisen odotetaan lisäävän mineraaliraaka-aineiden tarvetta. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat osoittaneet niin Suomen kuin koko EU:n raaka-ainehuollon haavoittuvuuden. EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus tuli voimaan toukokuussa. Asetus määrittää tavoitteet EU:ssa tapahtuvalle raaka-aineiden louhinnalle, jalostukselle ja kierrätykselle sekä yksittäisistä kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille.

Uusi mineraalistrategia kokoaa yhteen yhteisen näkemyksen mineraalialan sekä teollisuuden raaka-ainehuollon tilanteesta, politiikan tavoitteista ja päälinjoista. MaRa pitää tärkeänä, että uudessa strategiassa painotettaisiin aiempaa enemmän vastuullisen toiminnan ja ympäristötekijöiden huomioon ottamista. Erityisesti arvoketjun alkupäässä eli kaivannaistoiminnassa tulee vahvasti esille vastuullisen toiminnan ja sosiaalisen toimiluvan merkitys.

Vastuullinen kaivannaistoiminta vahvistaa sosiaalista kestävyyttä ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Sosiaalisen toimiluvan saaminen perustuu avoimeen vuorovaikutukseen paikallisyhteisön ja sidosryhmien kanssa, mitä tulee lisätä. MaRa on korostanut, että yritysten tulee saada sosiaalinen toimilupa jo varausvaiheesta lähtien, ja sen tulee olla voimassa hankkeen koko elinkaaren ajan. Kaivoksia ei tule perustaa alueille, joilla niillä ei ole sosiaalista toimilupaa.