Taksilupa on kohtuuton rasite ohjelmapalveluyrityksille

Taksilupa on kohtuuton rasite ohjelmapalveluyrityksille

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Pixhill

Taksilain korjauskierroksella MaRa vaatii muun muassa, että ohjelmapalveluyrityksille tärkeä poikkeus taksiliikenneluvan hakemisesta palautetaan lakiin.

MaRa vaatii taksilainsäädännön korjaamispaketista liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa, että asiakkaita voidaan kuljettaa ilman taksiliikennelupaa kuljetuksen ollessa osa matkailupalveluyrityksen palvelupakettia. Aiemmassa taksiliikennelaissa nämä kuljetukset oli vapautettu taksiliikenneluvan piiristä

Palvelupaketin osana tapahtuvia kuljetuksia on erityisesti ohjelmapalveluyrityksillä niiden tarjotessa luontomatkailupalveluita, kuten koira-, moottorikelkka-, poro-, vaellus-, melonta- ja eläintenkatselusafareita. Palvelun välttämättömänä osana asiak­kaille tarjotaan kuljetus esimerkiksi majoituspaikasta safarin varusteiden haku- tai aloituspaikkaan. Kuljettajana toimiva opas kertoo asiakkaille jo kuljetuksen aikana palvelukokonaisuudesta, kuten ruokailuista, safarin ohjelmasta ja välineistä, sekä tekee itsensä tutuksi ryhmälle.  

Luvanvaraistaminen nosti ohjelmapalveluyrityksien ajoneuvojen vakuutusmaksut moninkertaisiksi ja toi niille tarpeettomia raportointivelvoitteita. Ajoneuvokaluston vuokraaminen on myös vaikeutunut, kun autovuokraamot eivät halua rekisteröidä vuokra-autoja luvanvaraiseen käyttöön.

Osa matkailupalveluyrityksistä on jättänyt taksiliikenneluvan hakematta välttyäkseen velvoitteilta ja kustannuksista. Se on lisännyt kilpailuvääristymää matkailupalveluyritysten välillä, koska poliisilla ei ole resursseja tehokkaaseen valvontaan. 

Palvelupakettiin kuuluvien kuljetusten vapauttaminen luvanvaraisuudesta ei aiheuta kilpailuvääristymää suhteessa taksitoimintaan, koska kuljetukset ja taksiliikenne eivät kilpaile samoista asiakkaista. Kuljetus on pääasiallisen palvelun liitännäistoiminto ja koskee vain matkailupalveluyrityksen asiakkaita. Sitä ei voi varata erikseen sovelluksella tai puhelimella kuten taksitoiminnassa. Matkailupalveluyritykset myös käyttävät luonnossa liikkumiseen normaalitakseista poikkeavaa kalustoa.
 

Turhaa tiedonkeruuta

MaRa on huolissaan siitä, että lakiesityksellä lisättäisiin entisestään taksiliikenneluvan hankkineiden matkailuyritysten hallinnollista taakkaa.

Lakiesityksen mukaan taksiliikenteessä käytettävä ajoneuvo olisi varustettava taksamittarilla tai muulla laitteella, joka tallentaa automaattisesti kaikista taksimatkoista yrittäjän, ajoneuvon ja kuljettajan yksilöintitiedot, matkan ajankohdan, pituuden ja keston sekä hinta- ja maksutapatiedot.

Tietojen pakollinen kerääminen palvelukokonaisuuteen kuuluvissa kuljetuksissa on tarpeeton ja raskas velvoite matkailuyrityksille.  MaRan mielestä ei ole tarvetta kerätä tietoja siitä, milloin ohjelmapalveluyrityksen ajoneuvon ajo alkaa ja päättyy tai kuinka kauan se kestää. Hinta- ja maksutapatietoja ei edes pystytä keräämään ajon aikana, koska pakettiin sisältyvästä kuljetuksesta ei peritä erillistä hintaa. Vaatimus varustaa ohjelmapalveluyritysten ajoneuvot tietojenkeruulaitteilla tai -järjestelmillä olisi kuljetusten merkitykseen nähden kohtuuton velvoite ja lisäisi kustannuksia. 

Jos palvelupakettiin kuuluvia kuljetuksia ei vapauteta taksiliikenneluvan piiristä, MaRa vaatii lakiin poikkeusta, jonka mukaan tietojen keräämisvelvoite ei koske palvelupaketin osana tapahtuvia kuljetuksia.

Kaavailtu tietojenkeruu aiheuttaisi turhia kustannuksia myös majoitusliikkeille. Harmaan talouden torjunnan kannalta on tarpeetonta edellyttää, että taksiliikenneluvan hankkinut, omia majoittuvia asiakkaitaan lentokentältä kuljettava hotelli joutuisi keräämään kaikki edellä mainitut tiedot ja varustamaan ajoneuvot niiden keräämistä varten.

MaRan mielestä matkailuyritysten palvelupakettiin kuuluvat kuljetukset tulisi rajata luvanvaraisuuden ulkopuolelle taksilaissa. Palvelupaketin osana tapahtuvia kuljetuksia on erityisesti ohjelmapalveluyrityksillä.

Taksivalo johtaa harhaan

Lakiehdotuksen mukaan taksiliikenteessä olevassa ajoneuvossa tulisi jatkossa käyttää taksivalaisinta matkan aikana. Velvoitetta esitetään valvonnan tehostamisen ja harmaan talouden suitsimisen takia.

Taksivalaisimen käyttövelvoite ei koskisi palvelupaketin osana tapahtuvia henkilökuljetuksia. MaRa pitää poikkeusta välttämättömänä.

MaRa esittää, että jatkovalmistelussa lakiin lisätään uusi poikkeus, jonka mukaan taksivalaisinta ei tarvitsisi käyttää, jos taksiliikennelupaa edellyttäviä kuljetuksia ei tarjota yleisölle vaan ennalta rajatulle asiakaspiirille. Siitä on kyse esimerkiksi, kun taksiluvan hankkinut hotelli tarjoaa omille asiakkailleen lentokenttäkuljetuksia. Tällöin taksivalaisimen käyttö olisi kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa, koska valaisin viestii, että kuljetuksia tarjotaan kaikille.
 

Erillishintaa ei pysty ilmoittamaan

Lakiehdotuksessa esitetään muutoksia myös taksimatkan hinnan ilmoittamista koskevaan säännökseen. MaRa on todennut, että säännös ei sovellu lainkaan palvelupaketin osana oleviin kuljetuksiin. Palvelupaketti pitää myydä kokonaisuutena eikä kuljetuspalvelua voi ostaa erikseen.

Ehdotuksen mukaan taksimatkaa koskevat hintatiedot olisi aina pidettävä nähtävillä ajoneuvon ulkopuolella. MaRan mielestä se on tarpeeton vaatimus, kun kuljetukset varataan etukäteen ja tarjotaan rajatulle asiakaspiirille. Voimassa olevan Traficomin määräyksen mukaan velvoite hintatietojen esilläpidosta taksissa ei koske ennalta varattuja matkoja. Se ei koske esimerkiksi tilanteita, joissa hotelli hakee ennakkotilauksen perusteella asiakkaansa lentokentältä hotellille.
 

Y-tunnus taksiliikenneluvan edellytyksenä

Taksiliikenneluvan edellytykseksi muille kuin yrityksille ehdotetaan Y-tunnuksen hankkimista. MaRan näkemyksen mukaan yli tuhannen taksiyrittäjän jääminen Verohallinnon rekistereiden ulkopuolelle on lisännyt harmaata taloutta taksiliikennetoiminnassa. Harmaan talouden torjunta tehostuisi, jos henkilön tulisi taksiliikenneluvan saamiseksi tehdä perusilmoitus ja rekisteröityä Verohallinnon rekistereihin. Luvanvaraista toimintaa harjoitettaessa se on perusteltua.