Tavoiteltu tulevaisuus: Matkailu- ja ravintola-alan yritykset menestyvät

Tavoiteltu tulevaisuus: Matkailu- ja ravintola-alan yritykset menestyvät

  • Teksti: Timo Lappi
  • Kuvat: Jari F. Lampén

MaRan hallitus valmisteli liitolle uuden strategian vuosille 2024–26.

MaRan strategian tavoitteena on, että matkailu- ja ravintola-alan yritykset menestyvät. Strategia on tiivistetty yhdelle sivulle. Strategiassa ovat peruskivet, perustehtävät, strategiset kärjet ja tavoiteltu tulevaisuus.

 

Peruskivet

Peruskivet ovat strategisia valintoja, joihin MaRa nojaa tehdessään päätöksiä. Peruskiviä on viisi.

MaRa kohtelee kaikki jäseniään samalla tavalla tasapuolisesti siitä riippumatta, ovatko ne suuria vai pieniä, missä ne sijaitsevat, tai millä toimialalla ne toimivat. Tasapuolisuus jäsenten kesken on liiton toiminnan kovinta ydintä.

MaRa kannattaa tervettä kilpailua samoilla säännöillä. Kilpailu ei ole tervettä, jos samoista asiakkaista kilpaillaan erilaisilla säännöillä. Tällaisina toimijoina voidaan mainita esimerkiksi ammattimaisesti majoitusliiketoimintaa vuokrauksen nimellä harjoittavat ja viihderisteilijät, jotka saavat valtiolta suuret vuosittaiset tuet. Asiakkaat ratkaisevat menestyjät, eivät lainsäätäjä tai viranomaiset.

MaRan toiminta perustuu asiantuntevuuteen ja luotettavuuteen. Liiton toiminnassa arvostetaan asiantuntemusta ja koulutetaan henkilökuntaa jatkuvasti tarpeiden mukaan. Liiton toiminnan ydintä on luotettavuus jäseniin, mediaan, viranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin nähden.

Liitto on edelläkävijä. Sen tehtävänä on omilla toiminta-alueillaan kartoittaa ja nähdä, mihin suuntaan toimiala, sen lainsäädäntö ja viranomaistoiminta ovat kehittymässä.

MaRa tekee rakentavaa yhteistyötä PAM:n kanssa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka olisivat hyödyllisiä niin yrityksille kuin niiden työntekijöille. Yhteistyössä vältetään vastakkainasettelua aina kun se on mahdollista.

 

Perustehtävät

Perustehtävät tuottavat jäsenyrityksille lisäarvoa. MaRalla on kolme perustehtävää.

MaRa puhuu matkailu- ja ravintola-alan puolesta erityisesti suhteessa mediaan, poliittisiin päätöksentekijöihin ja viranomaisiin.

Liitto valvoo alan etua elinkeino- ja työmarkkina-asioissa. MaRa harjoittaa elinkeinopoliittista edunvalvontaa usein joko yksin tai yhdessä EK:n kanssa. Edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa, joilla on yhtenevät intressit MaRan jäsenyritysten kanssa. Edunvalvonta edellyttää toimialojen liiketoiminnan ja olosuhteiden syvällistä tuntemusta.

MaRa neuvoo ja kouluttaa jäseniään, tiedottaa sekä tuottaa alaa koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Liitto huolehtii siitä, että sillä on riittävät resurssit jäsenneuvontaan. Jäsenneuvonta on nopeaa, palveluhenkistä ja asiantuntevaa. Liitto tiedottaa jäseniään ajankohtaisista asioista muun muassa sähköisissä jäsenkirjeissä ja Vitriini-lehdessä. Liitto tarjoaa jäsenyrityksilleen laajasti niille hyödyllistä tilasto- ja tutkimustietoa.

 

Strategiset kärjet

Strategiset kärjet ovat tärkeitä ja laajoja tavoitteita, joissa MaRan edunvalvonnan onnistuminen on edellytyksenä jäsenyritysten menestymiselle. Niitä on kolme. Strategisissa kärjissä on useita toimenpidekokonaisuuksia.

MaRan tehtävänä on matkailu- ja ravintola-alan yhteiskunnallisen arvostuksen nostaminen. Liitto toimii päämäärän saavuttamiseksi monilla eri tavoilla. Liitto muun muassa viestii toimialan kansantaloudellisesta merkityksestä, edistää vastuullisia ja kestäviä toimintatapoja, korostaa reilujen työehtojen noudattamista ja torjuu yhdessä viranomaisten kanssa harmaata taloutta. Toimialalle ovat tervetulleita kaikenlaiset ihmiset ketään syrjimättä.

Liitto panostaa työvoiman saatavuuden turvaamiseen. MaRa muun muassa tekee yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa, edistää työperäistä maahanmuuttoa, kannustinloukkujen purkamista ja työurien pidentämistä. MaRa etsii yhdessä PAM:n kanssa keinoja kehittää työehtoja, jotka kannustavat työntekijöitä alalle tulemiseen ja siellä pysymiseen.

MaRa toimii sääntelyn purkamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Palveluelinkeinojen jatkuvasti kasvava merkitys tulee ottaa paremmin huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Suomen erityisolosuhteet tulee huomioida EU:n päätöksenteossa. Suomessa on ollut tapana sälyttää yrityksille enemmän kustannuksia ja velvoitteita asioissa, jotka perustuvat EU-lainsäädäntöön. Tämä ns. Suomi-lisä tulee poistaa. Liialliseen lainsäädäntöön liittyvää byrokratiaa täytyy muutenkin purkaa.

 

Tavoiteltu tulevaisuus

Strategian mukainen tavoiteltu tulevaisuus, matkailu- ja ravintola-alan yritykset menestyvät, saavutetaan, jos toimialaa arvostetaan kansainvälisesti, se on vetovoimainen, ja yritykset toimivat vastuullisesti ja kestävästi.

MaRan hallitus seuraa jatkuvasti strategian toteutumista. Liittokokouksen hyväksymät toimintasuunnitelmat perustuvat strategiaan.