Verkkokaupat on tehtävä saavutettaviksi

Verkkokaupat on tehtävä saavutettaviksi

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Shutterstock

Muutos koskee myös mara-alan yrityksiä, joilla on digitaalinen verkkokauppa.

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten verkkokaupat, joista kuluttaja voi ostaa palveluita ja pääsylippuja tai vuokrata ja ostaa tavaroita, on tehtävä saavutettavaksi 28.6.2025 mennessä. Laissa on siirtymäaika verkkokaupoille, joita koskeva palvelusopimus on solmittu ennen 28.6.2025. Nämä verkkokaupat voivat toimia puutteellisilla saavutettavuusvaatimuksilla enintään 28.6.2030 asti.

Verkkokauppojen saavutettavuusvaatimukset perustuvat esteettömyysdirektiiviin, joka on pantu Suomessa täytäntöön digipalvelulailla. Verkkokauppojen tulee täyttää eurooppalaisessa standardissa asetetut tekniset saavutettavuusvaatimukset.

Sääntelyn ulkopuolelle on rajattu mikroyritysten verkkokaupat.

 

Tekniset saavutettavuusvaatimukset

Verkkokaupan pitää täyttää eurooppalaisessa standardissa asetetut tekniset saavutettavuusvaatimukset (EN 301 549). Standardissa viitataan WCAG-ohjeistukseen.

Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että verkkosisältöä pystyy käyttämään erilaisilla avustavilla teknologioilla, kuten esimerkiksi näkövammaisille tarkoitetuilla ruudunlukuohjelmilla. Lisäksi erilaiset käyttäjät pääsevät sisältöön käsiksi ja pystyvät käyttämään toimintoja mahdollisista rajoitteista huolimatta, ja sisältö toistuu oikein eri päätelaitteilla.

WCAG-ohjeistuksen version 2.1 tarkempi sisältö kuvataan aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan sivuilla. Ohjeistuksesta on olemassa uusi versio 2.2, joka tulee sovellettavaksi, kun standardiin tehdään sitä koskeva päivitys arviolta vuonna 2025.

Verkkokaupan tekeminen saavutettavaksi aiheuttaa kustannuksia, jotka verkkokaupan koosta ja sen teknisistä ominaisuuksista riippuen voivat olla erittäinkin suuria. Lain esitöissä auditoinnin ja korjausten kustannukseksi arvioitiin 15 000–20 000 euroa. Auditoinnin ja suurten muutostöiden kustannukseksi arvioitiin 80 000–300 000 euroa. Kustannusarvio on tehty keskisuurista ja suurista verkkokaupoista, joita Suomessa arvioidaan olevan reilu 2 000. Yhteensä Suomessa on 30 000–35 000 verkkokauppaa, joista suurin osa on pieniä.

 

Saavutettavuusseloste ja palautekanava

Verkkokaupassa on oltava saavutettavuusseloste, joka kertoo käyttäjälle, kuinka saavutettava palvelu on. Selosteessa tulee arvioida palvelun ja sisältöjen saavutettavuutta sekä esitellä sen tilaa ja mahdollisia puutteita. Selosteessa on annettava tietoa myös palvelukohtaisten lisävaatimusten toteutumisesta.

Avin saavutettavuusvalvonta on laatinut saavutettavuusselosteen laatimisen avuksi työkalun. Se päivitetään uuden digipalvelulain muutoksia vastaavaksi ennen siirtymäajan päättymistä.

Käyttäjillä pitää olla myös mahdollisuus antaa toimijalle palautetta saavutettavuudesta, joten verkkokaupassa on oltava kanava saavutettavuuspalautteelle. Palautteeseen tulee vastata 14 vuorokauden kuluessa.

Lisäksi palveluntarjoajan on annettava tietoa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta verkkokaupassaan olevista tuotteista ja palveluista, jos niistä vastuussa oleva toimija, esimerkiksi valmistaja tai maahantuoja, on toimittanut tiedot.

 

Laki ei velvoita mikroyrityksiä

Verkkokaupan saavutettavuusvaatimukset eivät koske mikroyrityksiä, joiden palveluksessa on alle kymmenen työntekijää ja joiden vuosittainen liikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa tai joiden vuosittainen taseen loppusumma on enintään kaksi miljoonaa euroa.

Mikroyrityksiä kuitenkin kannustetaan tarjoamaan saavutettavia digipalveluita.

 

Viranomainen tulkitsee poikkeusperustetta tiukasti

Palveluntarjoaja voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista, jos se pystyy osoittamaan, että saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa sen digitaaliselle palvelulle 8 §:ssä tarkoitetun kohtuuttoman rasitteen tai sellaisen muutoksen, jonka seurauksena palvelun perusluonne muuttuisi perustavanlaatuisesti.

Valvova viranomainen tulkitsee kuitenkin poikkeusperustetta erittäin tiukasti. Viranomainen on todennut, että saavutettavuusvaatimusten toteuttamisen tarkoituksena ei ole luoda yrityksille konkurssiriskejä.

Lisätietoa MaRan jäsensivuilta ja Avin saavutettavuusvalvonnan sivuilta: www.saavutettavuusvaatimukset.fi.